Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omwenteling van 21 Januari. Als baljuw daarentegen was hij slechts voor een vasten termijn aangesteld; die was verloopen, dus „vroedschap en gewezen hoofdofficier."

Maar wat ons meer verbazen moet bij onzen vriend, is, dat hij de euveldaden der Patriotten ditmaal verkleint (misschien wel, om de overmaat van andere gelegenheden goed te maken).

Den i4den Juni toch heeft men nog iets meer geeischt dan de gevangenzetting van Van Staveren, ja veel meer; ten eerste huisarrest voor alle leden der vorige stadsregeering en ten tweede ontslag van alle stadsambtenaren en werklieden van den Oranje-gezinden kant. Deze dingen zijn door Wethouders en Raden geweigerd en dat heeft geleid tot een scherpen strijd, waarin het stadsbestuur slechts door dreigen met ontslag en door steun van de Haagsche machthebbers meester van het terrein bleef. — Van Staveren is dus niet de eenige geweest, op wien men het voorzien had, wèl de meest uitverkorene; in zooverre mag onze schrijver gelijk hebben met zijne toevoeging: „waarom juist van Staveren, weet ik niet; misschien is dat opstokerij geweest van een deel smokkelaars".

Het „derde geval" in 1795 is het geweldig tumult, dat eindigde met de sluiting der Volksvriendenclub in November, de volksbeweging, die aan den sterkPatriottischen „Stads- en Dorpsbeschrijver", in die dagen verschenen, de klacht ontlokte: „ Zoo is dan die schoone stad Rotterdam te beklagen, daar ze sedert de gelukkige

Sluiten