Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven in betrekking staat kennis te. maken; met datgene wat, tot groote schade van ons volk, ongeveer een kwart eeuw geleden r.og hi een diepe duisternis gehuld was. Eindelijk zijn zelfs de angstval ligstem tot de erkenning gekomen, dat hun „jongens en meisjes" er io«k wel iets van behoorden te weten.

Men bepaalde er zich toe met van het onderwerp slechts de physiologisch-mechanische zijde toe te lichten en verloor daarbij het hoóge belang uit het oog, dat het ook oi> elk ander gebied voor óns heeft. Men dacht alleen aan het aangename en gevaarlijke ervan, waardoor zoo licht een ongezonde nieuwsgierigheid bevredigd werd, en vergat, dat volgens Prof. Paolo Mantegazza voortplanten leven is.

Dit begrepen te hebben i s de groote verdienste van den geleerden schrijver van dit werk.

Lees het aanbevelend woord van een gehuwde dame uit een der eerste standen; die zich gelukkig acht voor een man als Forel een oogenblik als schildknaap te mogen dienst doen.

Uitvoerig Prospectus wordt op aanvraag franco toegezonden.

Het Mechanisme der Gemoedsaandoeningen

door Dr. PAUL SOLLIER.

In 't Nederlandsch bewerkt onder toezicht van J. VAN DEVENTER Szn., Inspecteur voor Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten .t e Amsterdam, door B. EISENDRATH, Arts, met 'n inleidend woord van Prof. Dr. G. JELGERSMA, Hoogleeraar in de Psychiatrie te Leiden.

Prijs: ing. f 2.75, geb. in half leder f 3.90.

(Een zeer belangrijk werk voor onderwijzers en ontwikkelde ouders).

„Het is zonder twijfel de verdienste van Sollier op het mechanisme van de emotie een helder licht te doen vallen".

{N. li. Cr!., 12 Maart 1908).

„Dat de schrijver [Sollier] een streng monistisch en wel mechanisch monistisch standpunt belijdt, behoeft nauwelijks te worden gezegd. Hij laat voor de verschijnselen van den geest geen andere verklaring toe, dan die op grond van algemeene natuurwetten (chemie en mechanisme) voor de andere levensverschijnselen geëischt worden.

In het bijzonder trof ons de heldere uiteenzetting van de afhankelijkheid van tal van, schijnbaar louter geestelijke emoties van het zoogenaamde „ingewandsgevoel". (•".'/• W'ld., 2ti Maart 1908).

„Niet alleen voor deskundigen, maar ook voor leeken is dit werk hoogst belangwekkend". (.V. Gr. Crl., 19 Maart 1908).

„De medisch niet onderlegden zullen tot hun genoegen zien, dat bjj een aantal vak- e(n wetenschappelijke termen, niet alleen de wetenschappelijke, doch ook een goedbegrijpelijke Nederlandsehe benaming is opgenomen". (Opr. 11. Ort., 9 Juni 1908).

„Het hoofdstuk „Ontwikkelingsgeschiedenis der aandoening" is hevig interessant. De hoofdstukken over gevoel, hersengevoel en aandoening schrander gesponnen". (Tel., 27 Maart 1908).

Sluiten