Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voorbericht te lezen staat, namelijk dat het gehalte van het leger in Oost-Indië zeer veel te wenschen overliet; voor sommige soldaten scheen er geen krijgstucht te bestaan en vooral was dit het geval in de vesting Willem I. Zou het zoo ver misgeraden zijn, als wij vermoeden dat juist diïarom Van der Heijden erheen gezonden werd? Zeker zou het moeite gekost hebben, een meer geschikt persoon te belasten met de taak, de zaken daar goed in orde te brengen. Zijn krijgsverrichtingen op Borneo hadden hem bij het geheele Oost-Indische leger een goeden naam bezorgd ; op het punt van dienstzaken was hij onverbiddelijk streng ; stipt leefde hij alle reglementen na, zelfs zóo dat hij geen inmenging van hooger hand duldde, als hij meende, dat hij in de een of andere zaak de hoogste autoriteit was. Had een zijner minderen in dit opzicht zijn voorbeeld gevolgd, deze kon er zeker van zijn, in Van der Heijden een warm verdediger te vinden, als een superieur aanmerkingen wilde maken op zulk een handelwijze. Een ding was jammer: Van der Heijden was wel eens te snel in het beoordeelen van personen of toestanden, en wat daarmede doorgaans gepaard gaat, hij was niet gemakkelijk te bewegen, zijn eenmaal opgevatte meening te wijzigen. Was hij echter van zijn ongelijk overtuigd, dan schaamde hij zich nooit, dat rond en

Sluiten