Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige leden der Vorstelijke familie. Deze eerste daad zou dus van grooter invloed zijn dan men had durven hopen.

Nu naar den tweeden kampong. Van der Heijden, met de gidsen naast zich, reed voorop; het leger, vol moed en vol vuur, volgde. Maar daar deed zich een groot bezwaar op. Wel wezen de gidsen den kortsten weg, maar al spoedig bleek deze slecht begaanbaar en voor het leger geheel niet te gebruiken; de bodem was zoo moerassig, dat verder voortgaan onmogelijk bleek. Dan maar een anderen weg genomen, doch deze gaf een nieuw bezwaar; vóór de kampong bereikt zou worden, moest men een benting veroveren. Maar wat beteekende veroveren voor ons leger !

Even voor de benting moest men een lagune-arm overtrekken, terwijl de weg die daarheen voerde zoo smal was, dat de soldaten eenigszins het voorbeeld van de ganzen moesten volgen. Toen men den arm over was, bleek de benting zoo nabij, dat de onzen last kregen van de vijandelijke kogels. Zoo spoedig mogelijk werden de rijen hersteld ; de voorste gelederen lagen geknield, daarachter stonden eenige manschappen, en terwijl dezen gezamenlijk de benting beschoten, rukte Van der Heijden aan het hoofd der overigen op het doel af. Steeds bleef hij aan het hoofd der troepen en wel in den letterlijken zin

Sluiten