Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Gouverneur-Generaal, die nu ook erkennen moest dat Van der Heijden de zaken goed had ingezien, was niet altijd van die meening geweest en zelfs schenen botsingen tusschen die twee personen onvermijdelijk. Zoo had de bevelhebber in het laatst van 1878 op een paar uitzonderingen na de havens van Atjeh doen sluiten voor den invoer van wapens, ammunitie en opium. De Gouverneur-Generaal, bevreesd dat deze maatregel een conflict met Engeland ten gevolge zou hebben, gelastte in Fobruari 1879 die sluiting te doen eindigen. Van der Heijden gehoorzaamde, doch tegen zijn wil, en toen het vervolg leerde, hoe de wapens, maar niet minder de opium, den strijd tegen de Atjehers moeielijker maakten, zond hij den 5en Juli 1879 per telegraaf het bericht naar Batavia, dat hij de havens weer gesloten had, maar tevens dat hij de geheele verantwoordelijkheid voor deze daad voor zijn rekening nam. Het antwoord op dit telegram luidde, dat de Gouverneur-Generaal in dezen maatregel zou berusten, mits het sluiten der havens slechts tijdelijk was, zeker niet vermoedende dat twee jaren later de havens nog gesloten zouden zijn.

Op 5 September 1879 mocht verklaard worden, dat de bemoeiingen op Atjeh het gewenschte resultaat hadden opgeleverd; in geheel Atjeh werd het Neder-

Sluiten