Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo iemand zich dan beleedigd mocht toonen, als zijn superieuren die daden naar waarheid beoordeelden.

Lang en nauwkeurig was dus het onderzoek. En wat was de uitslag? Het geheele rapport mededeelen is onnoodig; het slot zegt genoeg. Het luidt aldus:

„ dat de verkregen inlichtingen en

overgelegde stukken niets aan het licht gebracht hebben, dat recht geeft, hetzij tot een beschuldiging van wreedheid tegen het Atjehsche legerbestuur, hetzij tot het in verdenkiüg brengen van adressants eer en goeden naam."

Waar waren nu de klachten die — volgens Mr. J. W. van Lansberge — aanleiding zouden geven tot gerechtelijke vervolging ? Waar was nu de redelijke grond, waarom Van der Heijden niet in zijn betrekking kon blijven? O, het moet den trouwen dienaar goed hebben gedaan, dat openlijk in de Tweede Kamer dit rapport werd voorgelezen en het geheele land met de goedkeuring van zijn geweten kon instemmen.

Nog gedurende het onderzoek was het Z. M. den Koning een behoefte, Van der Heijden te toonen

Sluiten