Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

motie waarin een uitvoerig amendement is opgenomen, dat echter reëel niet verschilt van Oerhards protest, omdat er niemand in de Kamer zit, die het zal voorstellen. En al werd er iemand gevonden, het zou niet de minste kans hebben. Dan liever een regelrecht protest. Amendementen als demonstratie hebben nu geen zin; wij weten in Nederland wel ongeveer wie het kiesrecht vèr willen uitbreiden en wie niet. Wie nu van links af dit ding wil amendeeren, heeft te zoeken naar de uiterste grens waartoe Van Houten komen wil om met de heele liberale partij de wet aan te nemen en zoo den weg te openen tot eene hereeniging der thans gescheiden fracties, iets wat hij nog niet zoo onmogelijk schijnt te achten.

Dit zou dan weer een kans zijn, dat de Sfinx zich naar links zou laten lokken, en het schijnt, dat de heer Treub zulk eene mogelijkheid — wel niet onderstelt, dit blijkt niet maar toch voorzichtigheidshalve wel wil afsnijden. Hij heeft de lezers van het Sociaal Weekblad een maand lang bezig gehouden met het kiesrecht en natuurlijk in dien tijd treffende dingen gezegd. Maar op het laatste artikel, dat van verleden week, komt het eigenlijk aan. Daarin zegt hij tot zijne geestverwanten in de Kamer: Capituleert niet, houdt uwe positie zuiver om later tegen alle conservatisme in, onze partij van sociale hervorming te maken.

Politiek gesproken, en vooral uit de positie van den auteur dezer artikelen in het S. W., is dit zeker juist. Indien er in anti- Van Houtensche liberalen werkelijk de kern zit van een partij, die een en ander doen wil, moet zij zich thans krachtig isoleeren. En wie, als Treub, gelooft, dat uit de gewesten dezer thans in een hoek gedrongen weifelaars, iets van beteekenis komen kan, moet wel zoo redeneeren als hij doet, en zelfs niet opzien tegen eene verwerping der wet met wat daarop zou volgen.

Maar, als men die veelbelovende partij eens apart zet en de zaak dan bekijkt, schijnt eene meerderheid tegen de kieswet van deze linksche heeren samen met de ten onzent zeer

Sluiten