Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m AAN P. L. TAK.*) ® EH

In carne autem ambulantes non secundum

carnem militamus. _

IL Cor. X, 3.

Waarde vriend!

WEL weet ik dat wat gij in uw vorig hoofdartikel over de kroning van den Czar hebt gezegd, voor de meeste ooren liefelijk klinkt en gewoon, maar mij ware liever als een gek opgesloten, dan met u omtrent deze zaken van gelijke meening geacht te worden. En al zou ik ook gansch met mijn afkeer alleen staan, niet dit zal mij weerhouden luide en nadrukkelijk te zeggen dat ik met allen eerbied voor uw talent en genegenheid voor uw persoon, uwe naar aanleiding van de kroning des Czars geuite meeningen over de „kinderlijkheid" des volks en zijne „langzame emancipatie", voor verwerpelijk en verderfelijk houd. Onmogelijk in dezen strijd niet te kiezen — onmogelijk nü reeds, en steeds onmogelijker, totdat, zoo ooit, het probleem zal zijn opgelost dat onder den strijd van geest en materie verborgen ligt als de reus Enkelados onder den Etna.

Niet mij zou het passen dddrover iets in het midden te brengen, noch ook over de maatschappelijke beteekenis van het koningschap in deze tijden met u te twisten. Het is ook niet uw socialisme als zoodanig wat ik als leek tegenover u het recht van bestrijden zou hebben, maar wel de zich daarin uitende materialistische wereldbeschouwing met hare kenmerken van oppervlakkigheid, en gemis aan philosopisch historiebegrip, die als iedere andere op een algemeen gedachtenplan wil en moet worden beoordeeld En al zou het schijnen dat wij redeneerende het eens waren over de woorden, ook dit

*) Tot beter begrip van het volgende artikel en tevens als herinnering aan een der belangrijkste momenten uit het bestaan der Kroniek, nemen wij het tegen „Kroning" gerichte stuk van Dr. Diepenbrock over, dat behalve tot Taks antwoord aanleiding gaf tot een zeer lezenswaardige polemiek, waaraan onder meer C. Huygens, F. v. Eeden, J. Veth, J. D. Bierens de Haan, L. v. Deyssel, J. Kalff, A. van Collem deelnamen.

Sluiten