Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

innerlijke verbetering van den dienst van het Genootschap, maar van meer effectieve armverzorging niets kwam. De poging werd verijdeld door de karigheid der Amsterdamsche burgerij. Het is in die dagen al eens gezegd, als er een ramp of een koude is die de menschen nerveus maakt, en gevoel-auteurs als de heeren Lamberts Hurrelbrinck, van Maurik of Ch. Boissevain er stukjes bij schrijven — neen maar je zou er bij huilen — dan komt er wat geld los. Ook gebeurde dit wel eens na straatgevechten in tijden van werkloosheid, die weer andere zenuwen prikkelden. Maar de vereenigingen als L. n. V. en Werkverschaffing, die gestadige bijdragen noodig hebben om haar onder de gegeven omstandigheden wenschelijk werk te doen, lijden een armoe met die harer cliënten te vergelijken. Dit bewijst dat de gegoede Amsterdammers hard van huid zijn en een flinken por noodig hebben eer hun naastenliefde, waarover zij Zondags gaarne een dierbaar woordje hooren, hen dringt om de koorden der beurs los te maken.

En dat nu het bestuur van L. n. V., na al die teleurstellingen, en wel wetende dat in dit geval de vliegen zich veelal afkeeren van de stroop, nog altijd maar zoo zoete circulaires schrijft, dat vervult mij met een grooten eerbied voor zooveel lankmoedigheid.

Zie nu eens deze circulaire.

De ervaring heeft aan het bestuur geleerd dat de lieden die op reis gaan veelal de daar genoemde helpers en hunne gezinnen aan hun lot overlaten, 't Zijn alle menschen die genoodzaakt worden te leven van de hand in den tand. Geen werk, geen brood is voor hen de regel. Maar zij zijn losse werklieden zonder vast contract, men kan hen laten loopen als men wil, en er is ook geen belang om hen aan zich te binden, want velen staan gereed om in September hunne plaatsen in te nemen, als zij soms bezwaar maakten meneer en mevrouw langer met hun arbeid te gerieven. Men laat ze dus meê vacantie houden, en het zal wel voorkomen dat als tegen de kosten der reis de besparingen thuis worden berekend, deze loonen op het lijstje een plaats innemen.

Sluiten