Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er nog van den warmen herfstavond overbleef ongestoord door. Altijd het leger. Onder het keizerrijk was het de roem en de groote macht van Frankrijk, die door het leger werden opgehouden, tot het aan vechten toekwam, en de mannen van zaken" de arme jongens uit het volk op bordpapieren zolen door den modder lieten loopen. Nu zegt men het meer rechtuit: de kwijnende „zaken" hebben een leger noodig dat boven waarheid en recht staat. De man die het praatje hield, dat ik kortelijk vertelde, was zelf niet erg belangrijk, maar hij scheen mij toch wel een aardig type van de binnen zeer engen gezichtskring sterk ontwikkelde kle'ne^ake"'sluW. van het overigens geborneerde, ploeterende ^."burge^ Voor eene algemeene waardeering van de rol der rechtspraak was hij geheel ontoegankelijk, maar zijn voorstelling dat een aangewezen handeling van die rechtspraak van kwaden invloed op de „zaken" zou zijn, was zeer vast ingeworteld. Ge zult het zien meneer, alle vertrouwen gaat weg, en zonder ver-

. pt nnis il est iugé p&r des officiers trouwen geen zaken. Et puis, n esi jug y

fransais." Op den bodem van zijn bekrompenheid tierden welig militarisme en chauvinisme.

Deze klasse, zwoegende om in felle concurrentie in t leven te blijven - schuin over 's mans huis was een café drukk bezocht dan het zijne - staat bijna geheel burten eemg hooger geestelijk leven, dat lang het uitsluitend domein was Thóoire «Lse». e» waarin de ontwakend, „bjitojklasse gretig pogen gaat hare plaats te veroveren. Terwijl de Fransche%Puvriergook al heeft hij anders ^dacht en vermoed, voor de nu zoo deugdelijk gebleken waarheid n de zaak van Dreyfus zeer toegankelijk zal blijken, omdat j

X ™b«»en«»• «•»' -,k bTÏ

en ook zijn eischen gaan om recht en waarheid, maakt het dagelijksch klein-gedoe, het veelal half-bedriegend concurreeren en vechten om den vijf-frank, den pet.t-bourgeo.s haast onbewust afkeerig van het licht en den gewilligen volgeling va^^vat de gros-bourgeois in beter bewustheid van hun doen en laten, hem voorzeggen.

Sluiten