Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat meer profijt uit een gezonden en ontwikkelden arbeider, dan uit een zwakkeling die in zijn weinige schooljaren onder den invloed van een zeer onhygiënischen honger stond. Dit schijnchristendom dat ons regeert, is dus ook nog duchtig bekrompen in zijn eigen kapitalistische maatregelen. Het huldigt de leer van het onmiddellijk profijt hoe dan ook, wat ook de leer van veel zakenmannen is. Maar van menigeen van dezen, die het beschermt, kan het toch leeren dat het wel eens goed is wat verder te zien dan zelfs een clencale neus lang is. Er zijn industrieën die snakken naar gezondheid kracht en ontwikkeling der arbeiders, en menig fabrikant zou er zijn voordeel in zien zulk een corps op te kweeken. Maar daar zit nog een ander kantje aan, want dan zou men veel krachtige figuren geven aan de arbeidersbeweging, ie zich nu, onder den zwaren druk die op de klasse rust, a zoo sterk ontwikkelt. En die ontwikkeling is lastig, ook voor de regeering.

Zij merkt het aan haar ontwerp arbeidscontract. Een schare van arbeiders die het voor den tegenwoordigen stand zeer aanzienlijk getal van 40 k 50.000 telt, heeft dat contract door een comité laten onderzoeken, en het kwam slecht van het onderzoek af. Het comité agiteert nu op goed overwogen gronden. Het ontwerp is eene wijziging en aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, wat den wetgever veel van zijn noodzakelijke vrijheid van beweging ontneemt. Als men een burgerlijk contract daar regelt, en men legt de eene partij eene verplichting op, dan zoekt men of de andere niet eene tegenverplichting dragen moet. Dat zit in den aard van het werk Maakt de wetgever bepalingen van zoogenaamd publiek recht dan is hij heel wat vrijer in zijn, immers beoogde, bescherming van den zwakkere, ook in enkele gevallen door het bedreigen van straf tegen den sterkere. Als de handelingen tegen het contract zich enkel oplossen in schadevergoeding, trekt de rijkere aan het langste eind. Daar behoeft men me lang over te praten; het is duidelijk genoeg. Eenig sterker bedwang is hier noodig.

Sluiten