Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich niet met zijn gansche kracht inspant voor algemeen kiesrecht, is zelfs in de verwarringen die de burgerlijke politiek zich noodwendig moet getroosten, een onding. De Unie is zijn politiek steunpunt, en wat voor een! Men zou een man van zijn bekwaamheid en zijn scherp geoefende, doch wat kleine, politieke slimheid wel nooit heelemaal kunnen wegcijferen, maar een politiek man moet toch een bodem hebben om op te staan, al is deze nog zoo slap. En daarom bleef de Unie in elkaar.

Nu komt de concentratie op het blanco-artikel met wat aanvulling tot iets dat naar een program lijkt. Een blancoartikel zonder eenige verbintenis wat men ermee doen zal. is dat nu een grondslag voor een zoo ernstige politieke campagne als men daar beraamt? Hom of kuit, zegt de kiezer, en als hij tot de overtuigde burgerlijke democratie behoort, is hij toch moeilijk af te schepen met leuterpraat, die om de eigenlijke quaestie heengaat.

Concentratie met Borgesius als leider. Dat is niet te ontkomen, en het eind der affaire is dat de Unie met gemak de heele vrijzinnige democratie opslokt. Daar komt dan later weer wel iets van dien aard, want het is een noodzakelijke beweging, maar de eerste aanloop, die in enkele opzichten niet zonder aantrekkelijkheid was, is bedorven.

De oud- of rechts-liberalen houden zich buiten de concentratie. De groote industrie, groothandel en Beurs hebben er belang bij, dat de sociale wetgeving binnen enge grenzen beperkt blijft, en verzetten zich zoolang mogelijk tegen het kiesrecht der arbeiders. Van Houten laat weer brieven drukken, minder belangrijk dan vroeger, maar vol strijdlust. De Amsterdamsche kiesvereeniging Grondwet, waar tien of twaalf heeren na de Beurs liefhebberen in candidaten, lokt leden tegen éen gulden contributie, in plaats van de vijf gulden die nu eigenlijk reeds te democratisch zijn. t Moest minstens vijftig kosten. Zij ziet nu haar candidaat voor den Raad al door clericalen steunen. En deze liberalen gaan zich ook organiseeren in een commissie van advies. Ze willen

Sluiten