Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een nieuw schepsel in Christus. De uitdrukking is ontleend aan den apostel Paulus. In den 2en brief aan de Korinthiërs schrijft hij (hfdst. 5 : 17a): Is iemand in Christus, zoo is hij een nieuw schepsel. Dat heeft Paulus het eerst aan zichzelven ervaren. Welk eene verandering is daar in hem gekomen, toen hij zijnen Heiland vond, en een mensch in Christus werd! Vroeger leefde hij in eigengerechtigheid, nu wilde hij niets weten dan Christus, den voor hem gekruiste; vroeger verwachtte hij alles van vleeschelijke middelen, nu was het woord alleen zijn wapen, tot aanval of afweer; vroeger blies hij dreiging en moord tegen de jongeren des Heeren, nu was hij vriendelijk, geduldig en verdraagzaam geworden; vroeger was hij onrustig, want haat maakt een mensch onrustig, nu had hij vrede gevonden, den vrede, die alle verstand te boven gaat.

Zoo is het met al degenen, die in Christus Jezus zijn, die in Hem verzoening, vergeving, verlossing hebben gevonden. Alles is nieuw geworden. Zij hebben een nieuw doel voor hun leven; niet meer in de tijdelijke dingen, die vergaan, behoeven zij onder te gaan, maar voor de Eeuwigheid is hun leven, in de Eeuwigheid verwachten zij de voltooiing ervan. Zij hebben nieuwe gedachten', vroeger dachten zij slechts over de aardsche dingen, indien zij poogden aan iets geestelijks te denken, dan tastten zij in volslagen duister rond; nu is hun in de geestelijke dingen een licht opgegaan, waardoor zij weten hetgeen hun van God gegeven is, en altijd weder nieuwe diepten des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, ontdekken. Zij hebben nieuwe gevoelens; wereldsche dingen en indrukken grepen hun gemoed aan, schokten, verblijdden, bedroefden hen, en de eeuwige dingen lieten hen koud; nu is hun grootste vreugde in de dingen der Eeuwigheid, en hun grootste smart, als zij zien dat deze gemist worden. Ook in hunnen handel en wandel zijn zij nieuw geworden; vroeger was hun eenige vraag hoe zij in aardsche goederen rijk konden worden, voor het aardsche

Sluiten