Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orde? En is het niet waar, dat de onderwijzer, die de provincie Groningen bespreekt, alleen de aandacht zijner leerlingen mag vestigen op de klei ten O. van de Lauwers, om dan later, als Friesland aan de orde komt, nng eens te spreken over de Friesche klei? Vormen dan die Groninger en die Friesche klei inderdaad niet één karakteristiek geheel? Laat de onderwijzer te Warfum of te Bedum de omgeving zijner kinderen nauwkeurig met hen bespreken, — dan heeft hij het beste apperceptiemateriaal voor de behandeling van het geheele zeekleigebied in het Noorden van ons land, — en laat hij gerust eerst over de Lauwers trekken, voor hij naar Westerwolde of naar het Goorecht gaat! Laten we toch toonen, dat het ons ernst is, als we altijd weer zeggen: Eerst datgene, wat geestelijk het meest nabij is! En daar hebben we dan nog een ander groot voordeel van de behandeling volgens geografische eenheden: bij die methode kan de apperceptie veel beter tot haar recht komen!

Mij dunkt, het ligt verder ook voor do hand, dat het telkens weer afbreken van en het telkens weer beginnen aan eene zekere eenheid nu juist niet bevorderlijk is aan het goed overzien, het degelijk leeren kennen van zulk eene streek, — al krijgen we daardoor, omdat de verschillende grondsoorten in het algemeen bij elke provincie terugkomen, veel gelegenheid voor herhaling. Dit laatste schijnt een zeer groot voordeel; ik merk echter op, dat die herhaling steeds als herhaling gevoeld wordt en dat tengevolge daarvan de belangstelling en de opmerkzaamheid wel wat zullen verminderen!

Eindelijk mogen we betwijfelen, of eene provinciesgewijze behandeling wel zulk een degelijk overzicht van het land geeft! Want het land bestaat uit eenige geografische deelen, die ieder op zich zelf een geheel vormen!

Sluiten