Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oplossing der tweede vraag is vaak moeilijker, omdat hier nadeelen tegenover voordeelen kunnen staan. Men mag n.1. wel als regel aannemen, dat: het aanbrengen tan beelden, die, hoe eenvoudig ze op zich zelf mogen zijn, niet telkens weer in de herinnering worden opgeroepen, voor een groot deel verloren moeite is.

En nu zal het af en toe kunnen gebeuren, dat we met het oog op een goede methode voor het leesonderwijs een woord wenschen te gebruiken, dat den kinderen vreemd is niet alleen, maar dat — en dit is erger — na het gebruik het lot van den uitgeknepen citroen deelt. Is dan, om bij dit beeld te blijven, het sap op dat oogenblik noodzakelijk geweest voor de geestelijke spijsvertering, al heeft het niet gediend om er grondstof voor het lichaam uit op te bouwen, dan mogen we ons de moeite van het uitknijpen evenmin beklagen als het opnemen van wat spijsverteringssap, dat alleen dient om voedende stof beter verteerbaar te maken. Of zonder beeldspraak: is werkelijk dat woord noodzakelijk niet het oog op eischon, die de leesmethode stelt, dan moeten we ons kunnen heenzetten over wat tijdverlies; maar alleen ook in dat geval is dit geoorloofd; zoodat: het uitzondering moet blijven nieuwe beelden aan te brengen alleen ter wille van het leesonderwijs met de zekerheid, dat ze zullen verdwijnen, doordat ze niet, of eerst later weer in herinnering worden gebracht.

In het voorgaande is tevens het verband tusschen het aanvankelijk leesonderwijs en het aanschouwingsonderwijs besproken.

Van verbinding dier vakken in dien zin, dat ze een samenhangend geheel vormen, is dus geen sprake. Het moeten bijna uitsluitend eischen van de /eesmethode zijn. die de woordenkeus bepalen. In den tijd voor aanschouwingsonderwijs aangegeven, zullen enkele beelden aangebracht worden, die voor het lezen noodig zijn.

Een paar opmerkingen nog over zoo n voorafgaande bespreking. als ze noodig blijkt.

1. Of ze noodig is. kan ieder onderwijzer voor zijn klasse het best zelf bepalen. Voor een woord als kip kan ze in een

Sluiten