is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat daarna gelezen zal worden. Hiermede moet nu opgehouden worden Wel kan men woorden als bo-ter. e-zel. Mi-na enz. laten maken, maar dan moet de onderwijzer de juiste spelling vooraf zeggen, en daar dan de oefening in het zuiver hooren en ontbinden vervalt, heeft dit maken van woorden niet meer de waarde, die er vroeger aan toegekend kon worden Wel heeft het zijn nut woorden uit die lesjes te laten namaken ot -schrijven, omdat daardoor juiste woordbeelden ontstaan, wat het taalonderwijs later ten goede komt, maar nu reeds de taalregels te geven, met behulp waarvan woorden met a of m in een open lettergreep zuiver geschreven kunnen worden, achten we minder gewenscht, evenmin als het leeren kennen van de hulpmiddelen, die kunnen leiden tot liet zuiver schrijven van woorden, waarin y, d of b scherp worden uitgesproken.

I)e mogelijkheid 0111 enkele gevallen te behandelen zou ons kunnen verleiden er reeds nu iets aan te doen. maar daar een volledige behandeling niet mogelijk is, komt het ons beter voor ook die enkele gevallen te laten rusten tot ze later met de andere bij het taalonderwijs voorkomen.

\ an de lesjes, die 1111 volgen, zal niet telkens aangegeven worden, welke woorden als herhaling moeten gemaakt worden. Ieder onderwijzer zal dit zelf nu wel kunnen bepalen.

Hier volgen nu alleen nog enkele aanwijzingen betreffende je behandeling van bovengenoemde moeilijkheden.

Die moeilijkheden ontstaan, doordat letters anders uitjesproken worden dan gewoonlijk. Men zou ook kunnen '.eggen: doordat het letterteeken niet overeenkomt met den etterklank. Beide uitdrukkingen geven hetzelfde verschijnsel lan, maar wijzen toch op de mogelijkheid van verschillende jehandeling: men kan dergelijke woorden opschrijven, ze laten litspreken en die uitspraak zoo laten wijzigen, totdat er een jekend woord gehoord wordt: of wel: men kan die woorden aten uitspreken, in klanken laten ontbinden en dan medeleelen, dat niet de letterteekens, die met die klanken overeenkomen, worden gebruikt, maar andere.