Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van meer bet,eekenis dan al deze technische wijzigingen van het Kon. Besluit van 1815, is de verandering, die in deszelfs wezenlijken inhoud moet gebracht worden, in verband met de omstandigheid dat eerlang een ander stamhuis op den troon zal komen. Het genoemde besluit was namelijk grootendeels gewijd aan de omschrijving van de wapens, zooals die dooide verdere leden van het Koninklijk Huis gevoerd zouden worden en ging daarbij natuurlijk uit van de onderstelling, dat deze zouden behooren tot den Nas-

sauschen stam.

De eerste vraag, die gedaan zou kunnen worden, nu de Nederlandsche tak van den Nassauschen stam in de mannelijke lijn is uitgestorven, is deze, of het koninklijk en rijkswapen zelf in de toekomst wel onveranderd zou kunnen blijven en of men niet behoorde terug te keeren tot het roode veld zonder blokken, waarop de Nederlandsche leeuw voorheen was geplaatst? Het komt mij echter voor, dat die vraag onvoorwaardelijk ontkennend moet worden beantwoord. Het tegenwoordige Rijkswapen, ontstaan als het is, uit de samenvoeging van het Generaliteitswapen en het blazoen van den Nassauschen stam, is en blijft een volkomen passend, historisch-geworden wapen van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin volkomen ligt uitgedrukt op welke wijze onze zelfstandige Rijkseenheid is tot stand gekomen.

Doch terwijl nu de regeerende Koning, krachtens die met zijn geheele persoon samengeweven kwaliteit, het Rijkswapen voert, behoort, naar het mij voor-

Sluiten