Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dere handen was overgegaan. Eerst op den langen duur ontstonden uit die aan bezittingen ontleende titels, eigenlijke geslachtsnamen. Bij de vorstelijke geslachten daarentegen had die overgang nimmer plaats en hebben de titels hun zakelijk karakter behouden.

Daar waar, volgens het Duitsche stelsel, de titel vóór den naam van de onvervreemdbare, door alle leden van het geslachc als met gezamende hand bezeten bezitting, zijn zakelijk karakter in den grond der zaak behouden heeft, is een tusschentoestand ontstaan en kan men den naam dier bezitting tevens als geslachtsnaam aanmerken, omdat hij, evenals een geslachtsnaam door alle leden van den mansstam gevoerd wordt en niet op anderen dan de leden van dat geslacht kan overgaan. Zoo maakt het geen verschil of men de woorden „Hertog van Mecklenburg" opvat als een geslachtsnaam, met den aan alle leden van dat geslacht toekomenden titel van Hertog daarvoor, dan wel als een zakelijken titel, aanduidend dat hij, die hem voert, aandeel heeft aan de gezamelijke rechten van den Mecklenburgschen stam op het hertogdom van dien naam. Eerst wanneer zulk een geslacht uitsterft en deszelfs voornaamste bezitting, met den daaraan verbonden tilel, in een ander geslacht overgaat, houdt de naam dier bezitting op tevens ge^ slachtsnaam te wezen en krijgt zijn uitsluitend zakelijk karakter terug.

Zoo is het ook met den naam Yan Nassau, die nog te meer het karakter van een gewonen geslachtsnaam

Sluiten