Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de andere om er de voeten op te laten rusten, de derde als porte-manteau voor zijn overjas. Hij had het nog te warm om reeds zijn hoed af te zetten, een fijnen, deftigen heerenhoed, genre kachelpijp, die hem kenschetste als iemand die geen voorstander is van fantasiehoeden en... excentriciteit.

„Jammer, dat we hier zoo ver af zijn van de muziek."

„Och, oom! die muziek!" hernam de jonge dame, met een glimlach; „mij dunkt dat wij het haast als een voorrecht mogen beschouwen...

„Mogelijk voor u, nuffige musicienne!" zei hij, goedhartig lachend, „maar wat erger is, ik zie nergens eene bel, en de Jannen zullen hier moeiljjk te attrapeeren zijn.

„Een beetje geduld, oom! we hebben vooreerst immers nog niets noodig, en wij zijn toch niet geïsoleerd, want hiernaast zitten menschen, wel een heel gezelschap; luister maar; ze zijn druk bezig met praten en lachen; die heeren doen 't niet af zonder kellner, daar kunt ge staat op maken.

Die opmerking bleek al terstond eene juiste; men zag een Jan in de livrei der sociëteit aankomen, belast met de ververschingen, door de luidruchtige buren besteld, en mijnheer had maar even te wachten, tot ze bediend waren, om zijne eigene bestelling te kunnen doen, die kans had spoedig en stipt te worden uitgevoerd, daar hij als een der meest respectabele leden der vereeniging bekend stond. Op dit punt gerustgesteld, kunnen we nu een kijkje nemen bij het opgewekt gezelschap daarnaast.

Het bestond uit een achttal jongelieden, naar kleeding en manieren te oordeelen, uit den deftigen stand, al behoorden ze niet juist tot de aristocratie, die dan ook in de stad X. maar zeer schraaltjes vertegenwoordigd was. De aristocratie van het geld voerde in deze handelsplaats den boventoon, zoowel door getalsterkte als door invloed. Tot deze laatste konden onze jongelui echter niet gerekend worden, behalve twee hunner, de oudsten, die als vieux gargons zich nog graag bij hunne jeugdiger lotgenooten voegden, als het zoo uitkwam. De een, Willem Smilders, had nooit iets gedaan dan genoegelijk en zonder de wereld ergernis te geven, het geld te verteren dat zijne ouders voor hem verdiend hadden; hij had veel gereisd, alle hoofdsteden

Sluiten