Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch glimlachend, maar in vollen ernst; „men moet onder de keerkringszon geleden hebben, om de frissche opwekkende lucht van onze noordelijke gewesten recht te waardeeren."

vAh ga, mon cher! ik dacht dat gij de critiek tegen 't weer voor zonde hieldt; nu begaat gij die zelf; of is de keerkringszon eene majesteit die men straffeloos schenden mag?"

„Mooi zoo, Warens! die is raak," juichten allen, en Eckbert lachte zelf mee; men draaide werkelijk al te lang in 't cirkeltje rond.

„Laten wij, zooals we hier zijn, een antiweerklachtenbond oprichten," stelde de ontvanger voor; „wie weet hoeveel deelnemers wij krijgen; hoeveel nut wij er mee stichten; welk een grootsch doel wij er mee bereiken. Ik verklaar mij bereid om de circulaires te stellen, te doen drukken en te laten circuleeren. Wij moeten beginnen met eene vennootschap op te richten ter exploitatie van het idee; een groot kapitaal zal er wel niet voor noodig zijn, maar toch een fondsje wordt er vereischt."

„Een fonds van goed humeur en jovialiteit, dat we nii al bezitten, als we 't maar gebruiken willen, en niet laten verloren gaan onder al te veel gezaag op één snaar," riep Smilders, die met den gang van 't gesprek niet tevreden was.

„Ik zeg, mijnheer Witgensteyn, dat ik zoomin als gij van overdrijving houd. Ik heb Afrika even genoten, en ik denk er Indië aan te geven, maar spreek me van de Middellandsche zeekust en hare eilanden; spreek me van de Italiaansche meren en de golf van Genua, en erken dan met mij, dat men daar het leven geniet, wat men noemt genieten; gjj zijt er toch ook geweest?

Heureuse destinée Contempler ton azur o! Jléditerranée!

juichte ik, toen ik als adelborst mijn eersten oefeningstocht zou gaan doen, maar ik ervoer toch dat het daar ook niet alles

couleur de rose was."

„Couleur indigoverbeterde Smilders

„Om de waarheid te zeggen, het was mij daar alles te blauw."

„En de ondergaande zon dan! van een villa aan zee uit gezien; verrukkelijk! om nooit te vergeten."

Sluiten