Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter, die zich hoe langer hoe scherper begint af te teekenen; in vollen ernst, Regina, het wordt eene manie bij u, altijd het eerst het kwade van mij te denken. ..

„En ik zie, dat gij nog altijd de Eckbert zijt van voorheen, die bepaald de manie had om mij over alles te hekelen, en wiens toeleg het was mij voortdurend te corrigeeren."

„Zonder dat het doel trof, helaas!" repliceerde hij, nu toch weer schertsend.

„Dat spreekt vanzelve; als men een wilden pony gedurig de sporen geeft, raakt hij aan het steigeren en slaat achteruit.. .

„Ik verdedig het systeem niet; maar bedenk toch, een paedagoog van twaalf of dertien ..."

„Die bij het verkeerde stelsel blijft volharden, als hij al lang in de twintig is ...."

„Is dat meenens, Regina? Kan dat de grief zijn, die u telkens tegen mij ontstemt?" vroeg hij getroffen.

Wat zij wilde antwoorden bleef ongezegd, want terwijl dit paar een gesprek voerde, dat hen beiden zoo bijzonder interesseerde, vergaten zij dat er ginds muziek werd gemaakt, waarnaar zij niet luisterden, doch waarmee ze toch nog te rekenen hadden. Le succis oblige: het gezelschap was Eckbert wel dankbaar, maar nóg onvoldaan. Een troepje dames, door een paar heeren begeleid, kwam Witgensteyn reclameeren en stoorde zijn tête d t/te op de wreedaardigste wijze. Regina zag het troepje naderen, en daarom bleef zij hem het antwoord schuldig.

„Mijnheer Witgensteyn, wij komen als deputatie, in naam van het heele gezelschap, u dringend verzoeken om nog eens te zingen, en dan liefst wat vrooljjks," smeekte juffrouw Ditmar, die als een der door hem geredden zekere aanspraak op Eckbert meende te hebben, welke zij nu gelden liet.

„Kom, mijnheer Witgensteyn, geef ons nog eens dat air uit La dame blanche ten beste; dat gij zoo verukkelijk kunt zingen," viel eene andere jonge dame in.

„Och, juffrouw Regina, doe gij eens een goed woordje voor ons," hief de jeugdige Ditmar weer aan; „gij waart er niet bij, toen mijnheer zoo prachtig heeft gezongen op dat muziekpartjjtje bij ons."

Sluiten