Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was zij dan eene coquette, die er haar lust in vond hem te martelen en voortdurend te slingeren tusschen hoop en vrees ? Indien zij het was, zou hij haar dat pleizier niet langer gunnen; dan zou zij het weten, dat hij nog niet als een slaaf aan hare voeten lag geketend, dat hij zijn gevoel voor haar zou weten te beheerschen, dat hij bij machte was zich vrij te maken eer het te laat was; zoo zij geene geldige reden voor hare onverklaarbare handelwijze wist op te geven, moest het tusschen hen uit zijn. Hij zou tot haar gaan om haar dit te zeggen, en alles te wagen om alles te winnen; den middenweg waarbij men zachtelijk en als van schrede tot schrede het hart eener vrouw verovert, kon men met haar niet bewandelen; hij moest de positie stormenderhand innemen of — voor goed aftrekken. Hij had haar reeds bewezen, dat hij zich ter zijde wist te houden als zij hem had teruggestooten, en dan was zij het altijd geweest, die hem weer tot zich had gelokt. Nu zou zij voor goed moeten kiezen wat zij wilde. En werkelijk ging hij reeds des anderen daags naar het huis der van Berchem's, om dit besluit uit te voeren.

Het was nog in den vroegen voormiddag, oom Jozua was dan op zijn kantoor; er werden geene bezoeken afgewacht en hij zou Regina alleen vinden, die gewoonljjk niet uitging dan na het tweede ontbijt. Haar oude Thomas, die opendeed en zich heel goed herinnerde hoezeer de Witgensteyn's vader en zoon, op Dennenheuvel welkom plachte te zijn, aarzelde geen oogenblik om hem binnen te laten; alleen gaf hij te kennen, dat de juffrouw op hare kamer was en dat hij het aan de kamenier zou zeggen.

„Geef mijn kaartje, Tom, om alle vergissing te voorkomen, en vraag: of de juffrouw mij ontvangen wil."

Hjj begreep dat er geen maatregelen waren genomen om hem te weren, en hij wilde niet met eene onbeleefdheid beginnen; maar de kamenier was juist met de huishoudster bezig in de provisiekamer, en zjj scheen het onnoodig te achten met dat kaartje de trap op te loopen.

„Laat mijnheer maar gerust boven gaan, Tom, de Juffrouw is in haar salon!" riep zij hem uit de verte toe.

Zjj had de jongelui wel eens bespied als zjj samen waren; zij

Sluiten