Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het koffietijd was, zag haar in dien staat van verbrijzeling en hoorde haar smartelijk snikken.

„Mijnheer is al binnen," hernam de oude getrouwe, die bescheiden in de open deur bleef staan.

Regina, die hem nu pas bemerkte, rees op als met een schok en hield haar zakdoek voor de oogen, terwijl zij met moeite uitbracht: Laat juffrouw ... Huskins ... voor alles zorgen ... ik

heb zware hoofdpijn."

„Dat ziet men u wel aan," hernam Tom het hoofd schuddende, en schuchter wat nader tredende vroeg hij meewarig: „Heeft de juffrouw niets noodig; zal ik om den dokter gaan?'

„Ik heb niets noodig, dan dat men mij met rust late! riep zij met ongeduld; de sprekende bezorgdheid op het gelaat van den ouden man ergerde haar; droevig en zwijgend wendde

hij zich af en ging Op eens viel haar iets in en zij riep

hem terug.

„Thomas! mijnheer Witgensteyn heeft hier een boek laten liggen, dat moet hem terstond bezorgd worden." Zij reikte het hem over. „Zonder uitstel, hoort gij Thomas en door u."

„En geene boodschap er bij, juffrouw ?"

Zij schudde van neen.

„Alleen als er naar mij gevraagd wordt, ben ik heel

wel; verstaat gij mij, Tom?"

Hij boog zwijgend tot antwoord, maar zijn blik vol deernis op haar gericht, bewees dat hij hare intentie wel had gevat.

Regina had noodig dien ganschen dag alleen te blijven. Het scheelde niet veel, of zij ware bezweken onder het gewicht van de taak, die zij zich zelve had opgelegd. Zij had Eckbert meedoogenloos willen treffen; maar met het wapen dat zij hanteerde, had zij zich zelve even smartelijke wonden toegebracht als hem. Toch had zij den treurigen moed gehad de executie te volvoeren ; maar eerst na den strijd voelde zij wat haar die had gekost, en hoe haar moed overmoed was geweest, hare schijnbare kalmte overspanning, waarop de diepste verslagenheid en afmatting volgden; haar slachtoffer had zich niet weerloos laten verslaan; het had haar menigen stoot toegebracht op de gevoeligste plek, en die wonden zouden nabloeden. Zij begreep dat eerst later, toen

Sluiten