Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen. Wat u betreft, mij dunkt, het is juist een kolfje naar uwe hand, teerhartig ci-devant freuletje von Braunsfeld, om hier eene onverdiende disgrdce du sort te helpen redresseeren, als ... gij er den tijd voor hebt... nu het uw metier gaat worden, eene femme du monde te zijn; zeg voor mij alles liefs aan uwe Mathilde, en mes respects aan Zijne Excellentie

van uw zeer gehoorzamen dienaar, JOACHIM FKIEDLAXDER.

PS. De fortuin begunstigt mijne goede intentiën; ik wilde dezen brief juist sluiten, toen ik bij de familie werd geroepen, waar mijne candidaat-gouvernante logeert. Ik trof beide dames in zekere agitatie; er moest tussehen haar iets voorgevallen zjjn, wat men gewoon is eene scène te noemen. Dat bemerkte ik heel gauw, al wilde men het voor mij verbloemen. Mevrouw, met een gloed van drift op voorhoofd en gelaat, verklaarde zich wat zenuwachtig, en had Hofmann moeten gebruiken. Juffrouw N. N. trachtte zich kalm en waardig te toonen maar kon toch de uitdrukking van toorn en verbittering niet verhelen, die maar al te duidelijk uit hare trekken sprak. Bleek, met sidderende lippen, en oogen, die verrieden dat er smartelijke tranen waren gestort, was zij het, die mij meedeelde waarom men mij had laten roepen. Het kleine meisje was gevallen, had een paar onbeduidende wondjes aan het hoofd gekregen en lag nu schreiend en snikkend op de canapé, met een verband om de wonde plekken, inderhaast en niet zonder oordeel door de logee gelegd, die de taak van pleegzuster scheen te vervullen, terwijl mevrouw, in eene gemoedsbeweging, die mij voorkwam niet vrij te zijn van aanstelling, door de kamer liep als eene radelooze. Het bleek mij dat de beide dames elkaar weerszijds de schuld hadden gegeven van het ongeval, en dat het bij die aanleiding tussehen haar tot eene uitbarsting was gekomen, die bij eene verhouding als de hare, tot de ergste consequenties kon voeren. Ik hield mij of ik niets van dat alles doorzag, schreef een calmans voor, dat mevrouw hoog noodig had, verbood Hofmann en overdreven bezorgdheid, gaf mijn raad ten behoeve van de kleine patiënt, en aan de logée een

Sluiten