Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij had geldige redenen om daar niet toe over te gaan.

Te G. blijven en ergens kamers nemen? Zij gaf mij te kennen dat zij daartoe de middelen wel had, maar dat was eene publiciteit geven aan hare brouille met de vriendin, waartegen zij opzag, en daarbij, het zou geene houding hebben, en zij wist vooruit, dat men haar, de logee, in het ongelijk zoude stellen; om de waarheid te zeggen, zij heeft geen al te groot vertrouwen op de menschelijke edelmoedigheid, en zij heeft zeker oorzaak voor dit mistrouwen. Yan de hoogte der fortuin afgedaald, is zij al heel onzacht neergekomen, en ik kon haar alleen beklagen; ik kon haar niet met hardheid terechtwijzen, toen zij mij vertelde dat zij nog wel hare toevlucht kon nemen tot eene oude vriendin, hare voormalige gouvernante, die in Zwitserland was gevestigd, maar dat zij zich daaraan niet wilde wagen dan op het uiterste, uit vrees voor nieuwe teleurstelling, die het harte krenkte en zoo zwaar viel te dragen. Liever kwam ik toen maar voor den dag met mijn plan, zonder u nog te noemen.

„Waarom zoudt gij niet eene betrekking aanvaarden bij lieden, van wie gij niets wacht dan het overeengekomene, en die u geene teleurstelling zouden bereiden, omdat gij er u geene illusies van maken zoudt?"

„In betrekking gaan bij vreemden!" hernam zjj verrast, maar toch niet gekrenkt. „Ik heb waarlijk nooit over zoo iets gedacht; doch gij hebt gelijk, ik zou het kunnen beproeven ... maar ik kan mij toch niet als gezelschapsjuffer aanbieden; het lot dier martelaressen heeft altijd mijn deernis, mijn ergernis gewekt."

„In den regel is dat ook niet benijdenswaardig; maar de zorg voor de leiding van een aankomend jong meisje... op u te nemen."

„Het is waar, zoo iets zou ik kunnen aanvaarden."

Ik meende mij niet te veel te avanceeren door te zeggen :

„In zulk geval zou u een convenabel honorarium worden toegekend, en van de familie, waaraan ik denk, kan ik u de zekerheid geven, dat men er voor u al de egards zoude hebben, waarop eene jonge dame van uwe afkomst aanspraak kan maken."

„Dat laatste is voor mij het volstrekt noodige," gaf zij ten antwoord ; „maar wat het eerste betreft, ik kan nog wel voor mijn toilet zorgen, en het zou mij tegenstaan om mij te laten beta-

Sluiten