Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der oude firma moest gered worden. Jakob met zijn gezin kon niets missen van zijn moederlijk vermogen, dat ik hem bij zijn huwelijk heb uitgekeerd. De fortuin zijner vrouw — zij is met eene huwelijksvoorwaarde getrouwd — is onaantastbaar, en de nieuwe associé heeft meer ondernemingsgeest aangebracht dan kapitaal. Ik moest mij dus wel opofferen; en kon het nóg daarbij blijven! maar... de kas der firma is nauwelijks voldoende om in de loopende zaken te voorzien, zooals het nü gaat; het minste rukje in den wind (want aan de groote winsten, waarop zij rekenen en die alles weer terecht moeten brengen, geloof ik niet) het minste rukje in den wind, en — wij staan voor een deficit, dat ik zal moeten dempen."

„In uw geval zou ik met dien associé breken, Jacob eens goed op zijn voorman zetten en zelf de teugels van het bewind weer in handen nemen," raadde Kegina.

„Ja, dat zou goed zijn, als ik nog de kracht voelde van voor tien of twaalf jaar; en wat het eerste betreft, zoo'n verbintenis wordt voor jaren aangegaan, en is niet maar naar willekeur te verbreken, dan alleen bij de ontbinding der firma door eene bankbreuk, een alternatief, waartoe ik hoop dat het bij mijn leven niet komen zal, want ik brokkel er liever mijn laatsten cent bij in, dan het oude huis der van Berchems onder zulke schande te zien ineenzinken; ik ben nog van de oude leer, die een failliet schande acht."

„Van die leer zou ik ook zijn ... maar ... daar valt mij iets in, oom; gij hebt immers nog altijd mijn vermogen onder uwe berusting ..."

Het grootste deel daarvan," viel hij in met een somber hoofdschudden ... „dat's juist het ergste; dat is het wat mij zoozeer bezwaart en bekommert.... Ik had u zoo graag getrouwd gezien met een verstandig en voorzichtig man, wien ik met gerustheid uwe kolossale fortuin had kunnen toevertrouwen."

„Och, oom ! waar komt gij nu op," sprak zij verdrietelijk, pijnlijk getroffen door dien inval; „zou ik dan verplicht zijn mijne vrijheid voor het leven op te offeren in eene overijlde keuze, alleen maar om u in de gelegenheid te stellen dat bezwaar van u af te schuiven ...."

Sluiten