Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Eckbert gerekend, als op den man, die eenmaal tot haar zon komen en hare achting verdienen, hare liefde waardig zou zijn. En hoe had zij hem weergezien? Hoe was hij tot haar gekomen? Juist zooals haar vader gezegd had dat hij niet zou doen, juist aangelokt en aangehitst door anderen, als op eene prooi die een kapitaal vertegenwoordigde, dat hij bleek noodig te hebben. O! het was hard, het was bitter; en toch had hjj haar willen wijs maken, dat hij in haar eene geliefde herinnering zijner jeugd had gezocht, en haar verwijten durven doen als ware hij in zjjn recht en als had zij wreed en schromelijk onrecht gepleegd. Er waren oogenblikken waarin het haar voorkwam, dat hij gelijk had, en wroeging beklemde haar soms het geweten, juist als zij zich zelve wilde opdringen dat zij wel en wijs had gedaan, en dat zij niet anders had moeten handelen. Nog te X. zijnde had George Warens eene toevallige ontmoeting met haar waargenomen, om haar te verzekeren dat Eckbert meer dan één rijke partij had kunnen doen in die stad, zoo hij alleen naar geld had gevraagd. Maar hij had haar niet overtuigd; was niet George zjjn vriend, een van hen, die hem tot de onwaardige weddenschap hadden gebracht, en die zich nu ook tot taak stelde om dat voorgenomen duel te rechtvaardigen? Zulk een advocaat van de slechte zaak kon haar niet overtuigen; maar sterker trof haar eene mededeeling, die zij niet van partijdigheid kon verdenken. De zoon van mijnheer Ditmar namelijk was bij haar gekomen om haar te zeggen, dat Eckbert het voorstel had verworpen, hem door zijn vader gedaan, om do associé te worden van zijne zonen in hunne uitgebreide en belangrijke zaak, op grond dat het een eerste stap zou zijn tot eene verbintenis met zijne dochter, wier hartstochteljjke liefde hem niet onbekend was gebleven, en die hij niet kon beantwoorden, daar zijn hart niet meer vrij was. „Hij wilde de illuaie mijner zuster niet voeden," had de jonkman er bijgevoegd, „door aan! te nemen wat hem toch zeer had toegelachen, en deze waardige handelwijze heeft ons zoo getroffen, dat wij allen, ook mijne zuster, willen dat gij er niet onkundig van zoudt blijven. Die mededeeling had op Regina indruk gemaakt. Zijn hart niet meer vrij, zijn belang verzaakt om die reden! en het was een lief meisje, dat zij heimelijk had benjjd om haar fijnen blos en teere

Sluiten