Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blankheid. En hoe had zij zelve die stille toewijding aan haar beloond ? — met beschuldigingen die hij niet verdiende, tenzij — voegde de argwaan er achter — de hoop, die hij toen nog koesterde, op meer dan de Ditmars hadden te geven ? — en toch, zoo dit ware, had Eckbert later dit voorstel kunnen aannemen als pisaller; Julie Ditmar, die langzaam wegkwijnde door haar ongelukkigen hartstocht, zou hem waarlijk niet hebben afgewezen.

Men ziet het, niet zonder drukkende bijgedachten, al trachtte zij die te verzetten, trad Regina in de vroolijke wereld op, waar men alles deed om haar te lokken en te streelen. Niet als andere jonge meisjes onder de hoede der ouders zich veilig wetend en onbevangen, kon zij dat alles genieten; ondanks den vasten wil, om dit niet te laten bljjken, was zij steeds gepreoccupeerd over hetgeen anderen van haar wilden: „zij moest waken, om niet in een strik te vallen". En onder deze bezorgdheid, al bekampte zij die, kon zij zich niet vrij en vroolijk overgeven aan de indrukken, die anderen zochten en waardoor zij zich lieten meevoeren. Het verkeer in de wereld was voor haar geen genot, maar eene bezigheid. Zij wilde menschen leeren kennen en — doorgronden; en hoewel zij zich voorgenomen had niet met wantrouwen te beginnen, toch was die plooi eens gezet, en zij bleef er in, zelfs nu zij anders wilde. Hare vriendin zelve sterkte haar in die overhelling tot omzichtigheid. Door ondervinding wijs geworden, voelde zij het reeds, hoe een huwelijk, om den wille van maatschappelijke overeenkomsten gesloten, wel eene goede positie kon verschaffen, maar toch geen huislijk geluk; en als er sprake was van dezen of genen onder de heeren, die wat al te duideljjk liet blijken dat hij naar Regina's gunst stond, dan was het Emma, die waarschuwde: „zich toch niet zoo spoedig te decideeren, en liefst goed uit de oogen te kijken en rond te zien; de keuze, die zoo ras gedaan is, kan later zoo bitter en zoo lang worden berouwd! Als gij niet voelt, dat gij om jonker A. of mijnheer B. desnoods de heele wereld zoudt kunnen vergeten en verzaken, moet gij hem niet nemen; zoo iemand, dan zijt gij in uw recht om alleen naar uw hart te kiezen ; gij zijt in de beste condities om rustig te wachten tot de rechte Jozef komt, die de uitverkorene moet zijn; overigens niemand al te

Sluiten