is toegevoegd aan je favorieten.

Langs een omweg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gij blijft dus in de stad?"

„Ik moet wel," hernam hij, de schouders ophalend, rdasSchicksal! Jonker von lhurm zal mij wel zeggen, waar men hier logeert... wees zoo goed mij aan mevrouw Wijnands voor te stellen."

Emma, die zeer vereerd was door de hoffelijke wjjze waarop hij haar verlof vroeg haar huis te mogen frequenteeren gedurende zijn verblijf te G., juichte in hetgeen zij de conquête noemde van hare vriendin.

Op den dag van het bal zond graaf Stanislaus aan Regina een piachtigen bouquet, midden in den winter in de eenigszins afgelegen provincie destijds geen alledaagsch cadeau, en dat ook uit den vreemde was aangevoerd. Zij nam het aan en verscheen er mee, tot groole verbazing en heimeljjke jaloezie harer zusters, die minder galante of minder vindingrijke cavaliers hadden. Na dat bal zagen Regina en Stanislaus elkander bijna dagelijks; altijd was er de eene of andere aanleiding die hem tot haar voerde, en der gastvrouw ook was hij altijd welkom. Zij was er door gevleid, in dit gezelschap uit te rijden of zich met Regina door hem te doen begeleiden, als Wijnands door zijn ambt verplicht was de dames aan zich zelve over te laten. Het was refu in de G.sche beau monde hen met elkaar te zien komen, en men hield het er voor dat er reeds een geheim engagement bestond, dat spoedig publiek zou worden; maar zóó ver was het nog niet. Regina — hoeveel smaak zij ook vond in zijn gezelschap; hoezeer ook aangetrokken door zijn geest en wereldkennis; hoe gewillig zij zich boog voor zijn oordeel, ja, in zekeren zin onder zijn meesterschap — behield toch nog kracht genoeg om zich niet blindelings aan die begoocheling over te geven. En als zjj zich afvroeg: of zij dien man zou kunnen aannemen als metgezel voor het leven, dan weifelde zij, dan aarzelde zij met het antwoord. ^ toch 'i Lr lag haar iets in den weg — wat wist zij zelve

niet. Hij zelf was genoeg menschenkenner om haar in deze te doorzien; zjj onderging zijn prestige, maar - haar hart was niet gewonnen, en hij had zijne redenen om geen beslissenden stap met haar te wagen, vóór hij zeker was van die overwinning.

LMenig stille aanbidder liet zich intusschen afschrikken door dezen