Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds wat sec..Al sprekende voerde hij haar de trap af en de benedengang door, waar men verzuimd had licht te maken.

Regina had niets geantwoord; zij gevoelde zich meer gerustgesteld; toen zij iets aan haren boernoes verschikte, had zij omgezien en opgemerkt dat de bekende domino boven aan de trap staande haar had zien heengaan, en zich over de leuning had heengebogen, om het paar na te kijken. Die dacht aan haar, die zou over haar waken, troostte zij zich; maar zoo de domino zelf kwaad in het schild voerde... welnu, dan zou de graaf haar beschermen, daar was zij zeker van.

„Wat scheelt er toch aan? weer voel ik uwen arm sidderen, vroeg dezen; wat kunt gij toch vreezen?''

„Ik weet het zelve niet; ik geloof dat het komt, omdat ik met al dien opschik beladen ben, en dan... het is hier zoo stikdonker.'' „Dat's kinderachtig, bang te zijn in de duisternis, en nog wel terwijl ik bij u ben! — Wie zou u hier aanranden? — Pickpockets? — In den foyer van een Londensch of Parijsch theater zou dat zeker zoo vreemd niet zijn ; maar hier in dit brood-eerlijke Holland, in eene deftige sociëteit, die niet eens eene publieke plaats kan genoemd worden, dat's waarlijk een meisjesgril, zooals ik niet in u had verwacht; gij zijt zeker ook bang voor spinnen! of, hoe is het, vertrouwt gij mij niet?" vroeg hij op eens op den vleiendsten toon, en haar arm zacht tegen zijne borst drukkend. „O, zeker! maar ..

„Maar gij zijt toch blij dat wij nu weer in het licht komen," voegde hij haar toe met een glimlach; „wees tevreden en herneem uw eigen goede luim, want hier zijn we waar wij wezen moeten, in de galerij naast de biljartkamer; zij voert naar buiten, en deze ramen, gelukkig door die dikke groene gordijnen beschut, zien op die zekere straat uit, waar de rijtuigen ■file zullen maken; maar eer het zoover is, zijn wij hier vandaan. Heel licht is het hier ook niet, maar toch een paar gasvlammen zjjn bij ons onderhoud voldoende. Daar tegen den muur, onder dat raam, hebben wij eene goede zitplaats, wel geene mollige sofa, slechts eene bank met leer bekleed, maar het is al wat wij noodig hebben voor het oogenblik, en bovenal zijn we hier veilig tegen stoornis, want hier komt niemand vóórdat het feest afloopt, en

Sluiten