Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, eene verdraaiing der waarheid, al kon zij die niet weerleggen, zonder hare innerlijke bijgedachte bloot te geven.

Zij wendde het hoofd van hem af; zij kon den fijnen sarcastischen blik niet uitstaan, dien zij voelde dat hij uit de hoogte op haar wierp. Zij begreep, dat zij eene onvoorzichtigheid had begaan met hem op dit terrein aan te vallen, en ware zij niet gewaarschuwd dat zij met een immoreel, onbetrouwbaar personage te doen had, zij zou onder de beschaming, die haar overviel, eene verontschuldiging hebben gestameld, of alleen met een zacht verwijt hebben geantwoord; nu echter was het een zoowel als het ander haar onmogelijk uit te spreken; zij zeide alleen:

„Het blijkt dus, dat ik eene onbescheidenheid heb begaan ..."

„En al ware dat zóó, allerliefste! ik geef daarvoor volle absolutie; ik heb genoeg kennis van het vrouwelijk karakter, om te weten dat de dames in den regel wat nieuwsgierig zijn, en ik eisch niet dat gij op dezen eene uitzondering zult maken. Alleen wees gewaarschuwd: de nieuwsgierigheid bekomt haar wel eens niet goed, als die bevredigd wordt; toen Semele haar Zeus dwong zich in volle majesteit aan haar te onthullen, ging zij daarbij onder."

„Ik laat de mythe voor hetgeen zij zijn mag," hernam Regina met fierheid; „maar het komt mjj voor, dat zij niet op onze verhouding past..."

„Dat moet ik, helaas! toestemmen, en dat is mogelijk de reden, waarom ik wel wat achterhoudend ben geweest; had ik meer zekerheid gehad van ... uwe ... gunst, van ... uw hart, Regina! ik zou moed gevat hebben om u mjjn vertrouwen te schenken; want, nu wij er toch op komen, wil ik het u niet verbergen: ik verkeer in moeilijke omstandigheden, waarbij de gehechtheid eener vrouw, eener vriendin, die mij trouw wilde beloven en die ... houden, mij tot troost en steun had kunnen zijn. De hoop, dat gij die vriendin zoudt willen wezen voor mij, heb ik opgevat van het oogenblik onzer eerste kennismaking af; ik heb haar gekoesterd als eene vergoeding in de verte voor veel leed en onrecht, dat mjj door anderen is aangedaan; ik heb er andere plannen voor ter zijde gesteld; want toen ik hierheen kwam voor een enkel gastmaal, zoo ik meende, had ik het voornemen

Sluiten