Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de voorste rij uwer aanbidders heb geschaard, zonder dat gij mij daarvoor tot hiertoe nog met eenige noemenswaarde gunst hebt beloond."

„Gij hebt op hoffelijke en gemeenzame wijze met mij omgegaan^ graaf, dat is waar, en zoo ik die voorkomendheid niet heb afgewezen, is het omdat... ik nog niet alles van u wist, en nog meende .. ."

„Dat ik mij vergeten zou in eene Courmacherei zonder doel of zonder uitkomst. Mein Früulein, daarin hebt gij u zonderling vergist; zoo iets ware mogelijk goed voor een onbekend jongmensch, die veel tijd te verliezen heeft pour filer le parfait amour ; maar gjj begrijpt toch wel, dat ik — ware ik niets anders dan Stanislaus von Schweinitz — eene relatie als deze met andere verwachtingen heb aangeknoopt dan die, om de vrijheid te verkrijgen van tjjd tot tijd de toppen uwer vingeren te kussen..

„Ik begrijp niet welke verwachtingen dat kunnen zijn," viel Regina fier en met vastheid in, „daar gij zelf wel weet, dat er tussehen ons nooit kwestie is geweest van een engagement."

„Erken daarin mijne edelmoedigheid, dat ik nooit een stap heb gedaan om u te bewegen tot zoo iets als eene openlijke verloving, waarbij vrienden en familie te pas zouden komen, en de halve stad met gelukwenschen op ons zou aanrukken."

„Ik erken daarin allereerst uwe voorzichtigheid, graaf Stanislaus ; want eene ruchtbaarheid als deze, zou u van slechten dienst zijn geweest bij uw incognito."

„Dat stem ik u toe; zulke ruchtbaarheid moest ik vermijden te eer, daar er toch niet op volgen kon, wat zeker de eisch zou geweest zjjn van het ond-burgerljjke Hollandsch gebruik: een huwelijk. Ik heb, helaas! op dit punt niet de vrije beschikking over mij zeiven. De belangen der dynastie, die van den Staat, moeten voorgaan boven mjjne vurigste wenschen, en al bestijg ik eenmaal den vorstenzetel, die mij wacht, nóg zou ik geen meester zijn die gehoor te geven. Er zjjn verplichtingen, waaraan men niet kan ontkomen, traditiën, die ons met despotisch geweld overheerschen; die allen zouden mij beletten eene mésalliance aan te gaan, al bracht de bruid ook een vorstelijk fortuin mee, en al die Anmuth und Wilrde, die men bij menige geboren vorstin tever-

Sluiten