Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog kwam er bij, tot verzwaring van die ramp, dat de associé, zoodra hij vernam hoe het met des heeren van Berchems nalatenschap geschapen stond, zich de algemeene droefheid en tijdelijke ontstentenis ten nutte had gemaakt om te verdwijnen met dat deel der waarden, waarover men nog had te beschikken. Pogingen om hem te achterhalen bleven vruchteloos, zooals het in dergelijke gevallen meer gaat. De fielt had veel te lang vooruit eene catastrophe te gemoet gezien, om niet zijne kansen berekend en voor zijne veiligheid gezorgd te hebben.

Na die feitelijke ontbinding der firma, kon Regina haar edelmoedig ontwerp ter wederoprichting van haar neef tenuitvoerleS8en- Zjj wilde hem in staat stellen een voor dezen zeer aannemelijk akkoord te treffen met zjjne crediteuren, om daarna, in eer en rechten hersteld, zijne zaken van nieuws aan te hervatten op soliden voet. Zij eischte alleen de plechtige belofte, om voortaan van alle waaghalzerij af te zien, hetgeen Jakob met tranen in de oogen beloofde, en als bezworen had bij vrouw en kind; en zij had er wel moed op dat hij woord zou houden, nu zijn slechte raadsman voorgoed was verwijderd.

Welsink kon het van Regina begrijpen, dat zij haar neef weer op de been wilde helpen, maar de vorstelijkste vrijgevigheid, waarmede zij, hare eigen verliezen in deze voorbijziende, de crediteuren van van Berchem & Comp. bijkans geheel schadeloos wilden stellen voor het geledene, vond hij ongehoord roekeloos; en zij had al hare wilskracht noodig gehad om er hem toe te brengen, haar daarbij voort te helpen.

„Ik wil niet dat de nagedachtenis van mijn oom, die altijd een gerespecteerd man is geweest, zal te schande gemaakt worden,' zeide zij met vastheid, „noch gehoond en gevloekt door hen, die bjj zijn leven vertrouwen in hem hebben gesteld, en nu eindigen zouden bedrogen uit te komen." „Ik heb mij zelve beloofd, dat ik mjjn vader zal eeren ook in zijn broeder, en mij dunkt, ik kan met het fortuin, dat de eerste mjj heeft nagelaten, niets beters doen, dan den naam, dien hij zelf heeft gevoerd in eere te herstellen. De van Berchems zijn hier drie kwart eeuw lang als eerlijke, degeljjke lieden bekend geweest; niet slechts adel, ook een goede naam verplicht, en aan den

Sluiten