Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoon te zjjn van uw vader, bij eene vrouw die van een Indische regentenfamilie zou afstammen, welke vrouw de oorspronkelijke eigenares van de diamanten zou zijn."

Regina zweeg en verviel in gepeins.

„'t Lijkt wel eene vertelling uit de Duizend en één nacht, niet waar.'' hervatte Weisink; „en ik zou er ook geen cas meer van maken dan van een sprookje waar het niet dat die master Prendergast, de vermaarde Prendergast zelf de zaak in handen had genomen. Zoo iemand waagt zijne reputatie niet aan een échec; en als hij er geen duchtige bewijzen, geen goede gronden voor in handen had, zou hij, dunkt mij, niet met de reclame voor den dag zijn gekomen. Maar wees gerust; zij zullen ons alles met officiëele stukken moeten bewijzen, en dat zal hun moeite kosten, en zonder dat geen enkel steentje — zonder dat behoeven wij er niets van te gelooven.

„Maar ik geloof er aan; ik sprak Regina opeens, het hoofd opheffende. „Tk weet dat mijn vader door een eerste huwelijk met eene Indische vrouw den grondslag heeft gelegd tot zijn ontzaglijk fortuin. „Ik weet dat hij een zoon heeft gehad uit dat huweljjk, die hem ontschaakt is geworden op jeugdigen leeftijd, en dien men dood heeft verklaard, schoon zijn overlijden nooit wettiglijk is bewezen. Die zoon is mijn halfbroeder; zoo hij optreedt en zijn recht doet gelden . . ."

„Lieve, beste juffrouw Regina! gij draaft al heel erg door; ik zou allereerst moeten weten, hoe gjj aan die kennis komt. Mij heeft de heer van Berchem nooit over dit alles gesproken."

„Dat verwondert mij niet. Hij was nooit expansief, allerminst over hetgeen hem hinderde; maar herinnert gij u, dat er onder de papieren van Oom Jozua een pakket brieven is gevonden van mijn vader aan zijn broeder, geschreven uit het eerste tijdperk van diens verbljjf in Indië?"

„Zeker, dat herinner ik mjj, en ook dat ik ze u heb terhandgesteld, omdat mjjnheer Jakob er geen zwak op had."

„Welnu, ik heb die brieven doorgelezen, en ken nu het smartelijke geheim, waaruit de diepe melancholie mijns vaders vermoedelijk is ontstaan. Zjjn huwelijk met de zestienjarige Danoe Hojo moet zeer ongelukkig zijn geweest. Wel werd hij daardoor

Sluiten