Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij voorschreef, want hier was geen willekeur; maar, zooals deze het ten behoeven zijner grootsche plannen noodzakelijk achtte."

„Maar hoe ging het intusschen met de fabriek?" vroeg Mathilde; „gingen ze daar niet weer twisten achter uw rug?"

„Gelukkig niet; zij begrepen daar hun belangen beter. Mijn oom was als verjongd, nu hij zjjn broeder weer naast zich zag, en die beiden, met de handen ineen, zetten hun jongeren nieuwen jjver aan; voor het beheer eener fabriek had ik daarbij nog geene routine; mijn persoon kon er best gemist worden; maar ik zorgde, dat er andere machines werden aangeschaft, volgens het nieuwste en beste systeen; dat er connectiën werden aangeknoopt, die ons later belangrijke voordeelen konden aanbrengen, en, nu er eens gang in was, wist mijn vriend Feuer er raad op om niets te laten verslappen en verflauwen."

„En hadt gij op al die reizen geene aardige avonturen of interessante ontmoetingen?" vroeg Mathilde, die haars ondanks met deze vraag bewees, wat zij trachtte te ontveinzen, dat zij wat anders had gewacht dan een kort verslag van zijne verrichtingen.

„Wel zeker! ik heb avonturen gehad, waarbij die van Gulliver en den baron van Münchhausen niets zjjn! Ik heb als don Quichot tegen windmolens gevochten; als dolende ridder vermomde prinsessen uit de handen van geweldenaars verlost; tegen draken en zeemonsters gevochten; lieden van aanzien het leven gered; boven afgronden gezweefd, zonder er in te vallen; twaalf bandieten tegelijk op de vlucht gejaagd met één pistoolschot; ik heb in tooverpaleizen vertoefd, die aan de duizend en een nacht-vertellingen herinnerden, en ben na die haut-faits als een gewoon mensch naar Z. teruggekeerd, om de balans eener industrieele zaak te helpen opmaken."

„U spot er mee; het was zeker kinderachtig van mij naar uwe reisontmoetingen te vragen,'' zei Mathilde een beetje gekrenkt.

„Het verlangen om wat ongewoons te hooren vertellen, is zóó natuurlijk op uw leeftijd, dat ik er volstrekt niet mee spot," antwoordde Eckbert ernstig en met goedheid; „maar toch verschoon mij, dat ik het ditmaal niet kan bevredigen. Enkele voorvallen, die mjj ongemeen genoeg voorkwamen om er anderen van te spreken, heb ik reeds de eer gehad mevrouw uwe moeder mede te

Sluiten