Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij haalde de schouders op, maar toch, hij nam een stoel en zette zich neer op eenigen afstand.

Het kwam mij voor, dat hij zelf zekeren innerlijken strijd had te voeren; dit moedigde mij aan om het hoofd op te heffen en hem te zeggen:

„Moet het nu altjjd zóó tusschen ons blijven?"

„Hoe wilt gij dan dat het zijn zal? Kan ik mij tegen juffrouw Berthier gedragen als ware zij Regina van Berchem ? De gouvernante van Mathilde Ryhove heeft van mijne zijde alleen aanspraak op — beleefdheid — meer dan dat zou achterdocht wekken . .. de positie onhoudbaar maken. ..."

„Zij is het reeds!" riep ik, de behoedzaamheid vergetende, die ik mij had voorgesteld. „Het is mij onuitstaanbaar, u zoo vóór mij te zien: ik sidder bij ieder woord, dat er gesproken wordt; ik bereken den loop dien het gesprek zal kunnen nemen, de wending die gij er aan zult geven; ik heb nauwelijks genoeg tegenwoordigheid van geest om in mijne rol te blijven..."

„Gij windt u op, Regina; ik meen toch in het bijzijn van anderen de vormen bewaard te hebben. Ik heb tot dusver nog geen rechtstreekschen aanval tegen u ondernomen, omdat het terrein al te ongunstig was voor een degelijken strijd."

Ik had mijne zwakheid beleden, geklaagd tegen hem, en hij deed niets om mij gerust te stellen; hij dreigde met erger. O, hij was wreed; de rots was geen masker, zooals ik een oogenblik waande.

„Het is waar," ging hij voort; „gij hebt het zelve gekozen en ik zou volle recht hebben, om van mijn voordeel gebruik te maken ..."

„Te weten, dat gij mij martelt, geeft u leedvermaak; ik heb het reeds meer dan eens opgemerkt," voegde ik hem toe.

„Gij zijt wel scherpziend," viel hij in; „jammer dat gij ditzelfde doorzicht niet gebruikt als het uwe eigene belangen geldt."

„Ik begrijp niet wat gij bedoelt?"

„Of getuigt het van goed overleg, dat gij, gij de taak van gouvernante op u naamt, in een huis als dit?"

„Ik ben daarvoor niet zóó ongeschikt, als u dat toeschijnt."

„Gij! met uw fleren aard, uw onafhankelijken zin, uwe zucht naar vrijheid, uwe gewoonte van heerschappij te voeren."

„Men is hier met mij tevreden; een bewijs dat ik dit alles

Sluiten