is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeistof bij zoutoplossingen, door Sakl'RAI in 1893 experimenteel bevestigd werd. En men vergelijke nu hiermede de volgende tabel, overgenomen uit het in 1841 verschenen stuk van MARCET').

TABE L V.

Salz- Siedepunkt des Salzwassers (A) und Temperatur gehalt. des Dampfes (B) in °C gemessen in

,, . ,, , „ Glaskolben mit

Metallgefass. Glaskolben. . , ,,

Eisenhammerschlag.

A B A B A B

7"/» 101,25 I01- 101,75 101,10 101.45 101,12

IO"'° 101,70 101,45 102,35 101,54 101,94 101,50

25"/» 104,45 104,20 105. 104,50 104,70 104,40

Men ziet het, afgezien van de oververhitting, die zich ook hier doet gelden, is de overeenstemming van A en B volkomen en WüI.lner, die dit stuk citeert, had waarlijk niet op de proeven van MAGNUS en anderen behoeven te wachten tot bevestiging van zijn opinie. Maar nog een ander merkwaardig resultaat blijkt uit deze tabel. De temperatuur van den damp is n.1. volgens deze proeven volstrekt niet onafhankelijk van het vat, zij is niet constant in de horizontale rijen. In de laatste is zelfs tusschen de damptemperatuur, gemeten in een glazen of een metalen vat, een verschil van o°,3. En men vergelijke nu eens met het boven aangehaalde uit Wül.lner's leerboek deze woorden van Marcet 2). „Weniger leicht begreiflich scheint

') 1. c p. 230.

5) 1. c. p. 227.