is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden beschouwd en is dus ook daarom de eerst onderzochte methode te verwerpen (§ 11). Bij de laatste proeven, die ten deele met vloeistoffen van gering luchtgehaLte genomen werden, blijkt nu, dat de vrees voor het ontbreken van een afdoend criterium van oververhitting geheel overbodig was, want dat zulke vloeistoffen reeds niet meer voldoen aan het allerzwakste : constantheid der vloeistoftemperatuur (g 12). Om die reden wordt een uitvoerig onderzoek naar de oververhitting ingesteld (g 13) en dit geeft als resultaat, dat afgezien nog van andere foutenbronnen, (hydrostatische druk en afdistillatie) de oververhitting in den geadopteerden toestel van dien aard is, dat met dezen fouten van enkele mM. niet te vermijden zijn (g 14). Ten slotte toont een onderzoek van een anderen vorm der dynamische methode, dat ook hier niet aan het zwakste der criteria, de constantheid der temperatuur, voldaan is; ja zelfs dat op deze wijze zoowel te hooge als te lage kookpunten kunnen worden gevonden (g 16).

ji 18. Het proces van koken. De vormen der dynamische

methode. Conclusie.

Nu zou het ongetwijfeld in de lijn van voortzetting van dezen gedachtengang hebben gelegen, wanneer ik na het falen van deze pogingen had getracht, andere middelen tot opheffing der kookvertraging te vinden, die althans voldoen aan alle criteria, waarover wij beschikken. Ik heb dien weg echter niet ingeslagen, gedeeltelijk omdat het mij te weinig kans op goeden uitslag scheen te bieden, zonder eenigen leiddraad, in den blinde, naar zulke middelen te zoeken, wanneer