is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van koken bezig hielden, tot dezelfde overtuiging gekomen, zoo Donny1), Grove2), die haar in deze woorden uitsprak, dat nog niemand zuiver water had zien koken, Di'kol'r s), Krebs4) en Kaiii.baum 5).

Het schijnt mij overbodig lang stil te staan bij hun theoretische overwegingen of hun experimenten, want deze komen toch steeds weer op hetzelfde neer e). Zij allen toonen aan, zij het ook op verschillende wijzen, dat een vloeistof des te moeilijker gaat koken, hoe luchtvrijer zij is, dat men door zorgvuldig luchtvrij gemaakte vloeistoffen te nemen, de oververhitting tot verwonderlijke hoogte kan opdrijven en dat het koken, d.w.z. het ontwikkelen der bellen alleen daar plaats heeft, waar de vloeistof in aanraking is met vreemde lichamen.

Evenmin schijnt het mij veel betoog te eischcn, dat, wanneer men eenmaal op dit standpunt is aangekomen, dat men de wijze van koken niet houdt voor een eigenschap der vloeistof, die men wil onderzoeken, maar meent dat zij volkomen afhangt van de vreemde bestanddeelen die men daarin opzettelijk heeft aangebracht, dat men dan, zeg ik, niet meer groote waarde kan hechten aan aldus verkregen bepalingen, dat men met name het verdere zoeken naar middelen om de

!) 1'ogg. 67 p. 583.

") J. Chem. Soc. 16 p. 263.

®) Pogg. 124 p. 30'J.

4) Pogg. 133 p. 676.

s) Siedetemp. und Druck p. 130, maar vooral Studiën p. 152 vlg, cn p. 177.

8) Voor een uitvoeriger bespreking dier proeven cn voor volledige literatuuropgave zie : Kahlbaum (Siedetemp. und Druck p. 120-130) of Tomlinson (1'hil. Mag. 37 p. 161—174).