is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men toestellen noodig, die volkomen van denzelfden aard zijn als de in het vorige hoofdstuk beschreven toestel tot het bepalen der lijn p = f(Xj), a"ecn nlct een bol van 2 a 4 L. verbonden. Ik geef in fig. 23 de afbeelding van een toestel, dien ik voor dit doel heb doen vervaardigen. Zij zal na het voorgaande op zich zelf duidelijk genoeg zijn.

Wanneer men nu nagaat, waarop de hier geschetste methode tot bepaling der dampsamenstelling eigenlijk berust, dan blijkt het dat zij niets anders is dan een toepassing van de op blz. 140 gegeven algemeene vergelijking. Deze luidde, daar f,(p,) = f.(p.;>):

Mpi)—MP)

vp = v,p, fj(p)_fi(p)

Nu stelt men bij de voorgestelde methode als bekend door voorafgaand onderzoek: de lijn x, = fj(p)» nlcn bepaalt door het experiment v en p, waaruit men dus f,(p) kan vinden. De f,(p,) is niets anders dan de samenstelling van het homogeen gedachte mengsel en dus uit de massa's der gemengde stoffen te bepalen, het product p,v., wordt berekend onder het aannemen van de geldigheid der gaswetten. Er blijft dus als eenigc onbekende de x3 = f4(p) die dus berekend kan worden.

Maar deze opmerking leert ons, dat de toepassing van dergelijke methoden niet, zooals wij boven meenden, beperkt moet blijven tot het geval, dat de damp veidund is. Immers, noemen wij het aantal grammoleculen ') in den damp q.i en het geheele aantal grammoleculen q, dan zijn wij in alle gevallen gerechtigd de volgende verge- • lijking neer te schrijven:

>) Verg. blz. 137. ^