is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het verlaten der academie betuig ik mijnen dank aan de hoogleeraren en privaatdocenten der medische en philosophische faculteit.

Waar de studie der geneeskunde, minder dan eenige andere, „boekenstudie" kan zijn. komt de factor van persoonlijke leer en leiding overwegend tot gelding en te grooter is daarmede de verplichting tegenover onze leermeesters, die in laboratorium en kliniek, bovenal ook door het externaat, ons al de voordeelen eener ware universitas discentium et docentium deden ten goede komen.

Meer in 't bijzonder en in engeren zin ben ik dank verschuldigd aan professor Hector Treub, wiens bondigheid eenerzijds en groote bereidwilligheid andrerzijds bij de samenstelling van dit proefschrift het werk deed vorderen en afkomen. Het is dan ook allerminst onder den drang van het „consuetudo pro lege servatur" dat ik de hulp van mijnen promotor dankbaar erken.

Doctor Hofman verplichtte mij met de bijgevoegde afbeeldingen, terwijl ik aan doctor Bonnaire, professeur agrégé te Parijs, eenige min toegankelijke literatuur te danken heb.