is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doende ontsluiting de teekenen van compressie zich voordoen zal men een poging aanwenden om door manueele dilatatië en spoedverlossing het kind te redden; wanneer er nog geen dergelijke teekenen zijn, kan men voorshands afwachten of de ontsluiting nog vordert zonder dat de streng in den druk komt. Deze gunstige voorwaarden zal men kunnen vinden bij stuiten een enkele maal bij afgeweken schedelligging die men dan zoo mogelijk afgeweken houdt. Bij de andere liggingen heeft men de keus tusschen de gecombineerde keering en de spoedverlossing. Bij gunstige voorwaarden, die men te zoeken heeft in de multipariteit, den graad van ontsluiting, de soepelheid van het cervixweefsel, zal men de manueele dilatatie met spoedverlossing verkiezen. Intusschen blijft deze ook nog mogelijk indien reeds een voet was afgehaald, zooals blijkt uit waarneming VII. Omgekeerd kan men, indien de manueele dilatatie mislukt, als in één tempo overgaan tot gecombineerde keering. Het is een van de groote voordeelen der manueele dilatatie dat men met de operatie op ieder oogenblik op kan houden zonder in ongunstiger conditie te zijn gekomen. Een hand wordt teruggehaald, de ander blijft liggen voor een eventueele andere kunstbewerking. De narcose is gemeenlijk toch vereischt. Juist in deze wetenschap, dat men niet gehouden is om door te zetten, ligt een nieuwe waarborg om ruw geweld te weren. Somtijds is de cervix al te resistent, soms ook te moeilijk te bereiken, waarvan trouwens in Amsterdam slechts één geval voorkwam bij een vrouw die reeds geruimen tijd een dood kind in utero had en waarbij de manueele dilatatie om die redenen mislukte. Men late zich echter