is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mortaliteit grooter is, naar die mate klimt ook het cijfer der aan darmaandoeningen bezweken zuigelingen.

De invloed van den leeftijd van den zuigeling op de sterftekans blijkt ten duidelijkste uit een verslag van den medischen inspecteur te Hamburg betreffende het tijdvak 1872 —1875,. volgens welk verslag van 100 sterfgevallen in het le levensjaar kwamen op de

70.8 pCt.

Ie levensmaand . . . 25.1 pCt 7e levensmaand ... 0 „ 2e „ ... 126 „ 8e „ ... 5.4 „

3e „ ... 10 7 „ 'Je „ ... 4 7 „

4e „ . . . 91 „ 10e „ ... 4 0 „

5e „ ... 7 „ 11e „ ... 4.5 „

Ce „ ... <>.3 „ 12e „ ... 4 „

70.8 pCt. 100 pCt.

Sinds 1885 wordt bij het overlijden beneden den leeftijd van 1 jaar ten onzent vermeld, of de overledene een wettig dan wel een onwettig kind was (Jonkers).

Op 1000 van de in onderstaande tijdvakken levend aangegevenen overleden gemiddeld per jaar in het eerste levensjaar:

1885—1889. 1890—1894. 1895—1899.

Wettig. Onwettig. Wettig. Onwettig. Wettig. Onwettig.

171.4 270.4 163 2 249 4 150.8 233.6.

Het groote sterftecijfer der onwettig geboren kinderen in de groote steden van ons land blijkt uit onderstaande tabel van Jonkers :

Wettig geborenen.

, , Provincie Provincie N.-Holland

Amsterdam. Noord-Holland. minus Amsterdam.

1885—89 179.7 173.8 168 3

1*90-94 164.2 157.0 150.2

1*95—99 141.9 140.0 138.1.

Onwettig geborenen.

Provincie Provincie n -Holland

Amsterdam. Noord-Holland. minus Amsterdam.

1885—89 326.5 320.3 298.3

1890—94 283.5 276.4 252.6

1895—99 258 4 250 4 220.0.

Het groote sterftecijfer der onwettig geboren kinderen in de groote steden van ons land blijkt uit onderstaande tabel van Jonkers :