is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeep zoo zindelijk mogelijk worden gehouden, terwijl het ligstroo dikwijls moet worden ververscht, het voedsel op zindelijke wijze worden toegediend, de koe na en niet vóór het melken worden gevoederd en met goed gewasschen, doch vooral droge handen worden gemolken.

Van verschillende zijden zijn ook reeds aseptische melkmachines aangeraden, die door rythmischen druk de uiers ontledigen, maar deze schijnen toch niet te voldoen. De melkemmers moeten zeer nauwkeurig worden gereinigd, zoodat zij geen oude melkresten bevatten. Bij deze reiniging mag natuurlijk geen onzuiver sloot- en dergelijk water worden gebruikt. Het stalvuil verwijdere men door centrifugeeren of door sedimenteeren.

Koemelk voor kindervoeding moet bij het bezorgen aan huis nog hare natuurlijke alkalische of amphotere reactie met lakmoes vertoonen. Dit is een eenvoudige controle op het al of niet versch zijn van melk, daar de zuurvormende bacteriën het eerst tot ontwikkeling komen.

Wordt de melk gesteriliseerd, dan moet dit zoo spoedig mogelijk na het melken geschieden, waarna zij snel moet worden afgekoeld. Is sterilisatie ter plaatse niet mogelijk, dan moet de melk bij een lage temperatuur worden bewaard (10 — 17° C.) en zoo spoedig mogelijk bij de afnemers worden bezorgd in wagens, die zoodanig zijn ingericht, dat daarin de melk vooral 's zomers goed koel kan blijven.

In New-York heeft op voorstel van Chapin de melkleverancier alleen dan het recht zijn melk „certified milk" te noemen, als zijn inrichtig aan een reeks van eischen omtrent stalhygiène, enz. voldoet en de melk per cM'. niet meer dan 30.000 bacteriën bevat. Is het gehalte zóó laag, dan is hoogstwaarschijnlijk ook het aantal rottingsbacteriën zeer gering.

Behring stelt 1000 bacteriën per cM3. als maximum, wil de melk rauw voor zuigelingenvoeding geschikt zijn.

Uit al hetgeen op de vorige bladzijden is medegedeeld, zal wel duidelijk zijn gebleken, dat het voorloopig nog niet mogelijk