is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de oude lectrijnen, de historische gegevens schenen te logenstraffen. En fluks werd alweer de veronderstelling uitgesproken, dat die, en wat er meer antieks in het oude gebouwtje te vinden is... waarschijnlijk afkomstig waren van elders en dus van ouder dagteekening.

Edoch, daar kwam een Engelsch geleerde, zekere Heer J. W. Clark, M. A., F. S. A., Registrary of the University, and formerly fellow of Trinity College, Cambridge, die van oude bibliotheken zijne bijzondere studie maakte en verre reizen deed op het Vasteland om er wat meer van gewaar te worden. En na veel onderzoek* kwam de man tot het resultaat, dat men in Engeland en Frankrijk geen enkele boekerij meer kan aanwijzen, die zoo'n door en door middeleeuwsch karakter draagt als de Librye te Zutphen. En hij verzekert dat men, om eene inrichting als deze terug te vinden, zich moet wenden tot de miniaturen in middeleeuwsche handschriften, omdat er in geheel West-Europa waarschijnlijk geen tweede voorbeeld meer van bestaat. ')

Zou het, zoo vragen wij, niet eens tijd worden om de schijnbare tegenspraak die er heerscht tusschen de feiten en de documenten op te helderen ? Moeten niet de archieven eens wat nauwkeuriger onderzocht worden om te zien, of daar nog niet iets meer te vinden valt dan de simpele jaartallen, hierboven vermeld? Is het niet noodig die boeken eens te bekijken, die daar sedert eeuwen aan den ketting liggen, om te zien of zij niets vertellen van zich zelve ? Is, wat daar ligt, van zoo weinig belang, dat men het gerustelijk aan stof, worm en vochtigheid kan overlaten ? Wordt het geen tijd, om eens de geschiedenis te schrijven van eene bibliotheek, die waarschijnlijk de oudste is, welke in ons land nog bestaat ?

„De geschiedenis der bibliotheken van Nederland, ofschoon een hoofdbestanddeel der algemeene geschiedenis onzer beschaving, wacht nog altijd op haren bewerker", zegt Prof. Moll in zyn bovenaangehaald werk. W« hopen er, door de geschiedenis te schrijven der Librye, eene belangrijke bijdrage toe te leveren.

Het is buiten kyf dat de St. Walburgskerk te Zutphen behoort tot de oudste collegiale kerken in ons vaderland. Misschien reeds in de elfde, stellig echter in de eerste helft der twaalfde eeuw, bezat

') J. W. Clark, Librairies in the medieval and renaissance periods. Cambridge 1891.