is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dog is dat stukje van velen voor het beste van zijne „konstwerken gehouden, 'tgeen de Ileeren van de Oost-indi„sche Maatschappy van hein kogten voor 4000 gulden, en „aan Karei den tweeden, als hij van hier naar Engelant over„ging, om de kroon te aanvaarden, te schenk gaven. Ande„ren zeggen, dat de Ileeren Staten dit konststukje aan koning „Karei in 't jaar 1660, als hij in zyn ryk was gekomen, „vereerden, 't welk zy voor een groote som gelts gekocht „hadden uit het beruchte kabinet van den Heer de Bie, zijn „grooten Maecenas.

„In het zelve stont verheelt een vroutje met haar hint je op „den schoot en een meisje dat met hetzelve speelt. Dit stukje „is naderhant door koning Willem uit Engelant vervoert „en op 't Loo geplaatst, maar waar het thans is, weet „ik niet."

Deze mededeeling doet het vermoeden rijzen, dat het door Houbraken vermelde stuk tot het bovengenoemde geschenk der Staten behoord heeft. Doch zijn verhaal, dat blijkbaar berust op mondelinge overleveringen, misschien kort geleden door de overbrenging van schilderijen naar het Loo weer opgefrischt, is zeer vaag.

Van een geschenk der Oost-Indische Compagnie aan Karei is in archieven en literatuur niets te vinden, hoewel dit geenszins een bewijs voor het tegendeel is. Bovendien hebben we geen reden te onderstellen, dat de Staten een schilderij van De Bye kochten, daar boven bleek, dat ze steeds direct met Don over de stukken correspondeerden. Doch ook dit bewijst niets, daar er wel meer dan drie schilderijen van dezen schilder kunnen zijn gekocht. Er diende dus in een

andere richting gezocht.

Op het Mauritshuis bevindt zich een in 1658 geschilderd

stuk, de Jonge Moeder genaamd, voorstellende een

vrouw met een kindje in eene wieg naast zich, waarmede een

5