is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den „grooten P o u s s y n, die franse Parrhasius" of een zijner navolgers, met wier werken men toen algemeen dweepte. Ook de stukken van den „vermaerden schilder en tekenaer" !) Harmen Saftleven kocht men daarom zoo gaarne, omdat zijne gezichten langs Rijn en Moezel voor den een eene aardige reisherinnering waren, voor den ander een illustratie van de verhalen zijner bereisde vrienden.

Het vele reizen van onze voorouders vooral heeft ook hun kunstsmaak in een zeer bepaalde richting geleid. De rariteiten, ethnographica, zeegewassen, visschen, insecten en dergelijke, die men verzamelde, de apen en papegaaien die men hield en in natura interessant vond, vond men ook op schilderijen mooi, en gaarne bezat iemand bijvoorbeeld een stukje met vlinders en insecten van Otto Marseus, of een waarop olifanten, zebra's, kameelen en andere vreemde dieren waren afgebeeld. Onderwerpen als „Adam en Eva in het Paradijs," „Adam, de dieren namen gevend," „Orpheus, die de dieren door zijn spel tot zich lokt," waren misschien voor onze schilders minder verkoopbaar om het onderwerp, dan wel om de vreemde dieren, die er op voorkwamen -).

1) Aldus noemt Vondel hein in het aardige gedicht „Op het Kunstboeck van Herman Z a c h 11 e v e n dat aldus begint:

Lust het iemand Zacht te leven Lucht te scheppen naer zijn' wil,

Die blijf t'huis, gerust en stil:

Hij kan stil den Ryn opstreven,

Van out Uitrecht, en den Dom;

Tusschen d'oevers van de stroomen,

Tusschen wynbergh, bosch, en boomen,

Zich verlustigen alom .... enz.

2) Zoo beeldt b.v. Roeland Savery dikwijls den thans uitgestorven walgvogel (Dodo of Dronte ; DMus Ineptus L.) af, welk dier o. a. op de llollandsche nederzetting Mauritius voorkwam. Er bestaat slechts één compleet geraamte van dien vogel; zijn uiterlijk voorkomen kennen wij alleen uit