is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pieter Leerraans, die het in het navolgen van Dou's kluizenaars verder bracht dan Y a n Stavere n. Omtrent Leermans is weinig bekend. Hij was ook bij Frans van Mieris in de leer en werkte te Leiden, waar hij in 1682 nog leefde1)- Zijn kluizenaars, waarin hij niets anders beoogde, dan D o u na te volgen, zijn bijna altijd onder diens naam verkocht, en nog heden hangen ze hier en daar als werken van dien meester in de verzamelingen.

Veel zelfstandiger werkten twee meesters, die beiden om hun manier van schilderen in Dou's atelier moeten worden geplaatst. De eerste, Abraham de P a p e (± 1620—2o— 1666), een Leidenaar als de meeste van Dou's leerlingen, was een vermogend man, en, als \ an Staveren, meei dilettant dan schilder. Langen tijd was hij hoofdman van het St. Lucasgild zjjner vaderstad. Hij schijnt dan ook niet veel te hebben gewerkt, althans zijne stukken komen zelden voor. In zijn manier van schilderen gaat hij als zijn leermeester te werk, glad en zuiver, maar nooit is hij peuterig, ja in zooverre tracht hij meer Brekelenkam na te volgen, den tweeden meester, die, hoewel hij onder Dou's leiding was, vrij zelfstandig bleef in zijne ontwikkeling.

Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam, te Zwammerdam geboren, was reeds in 1648 te Leiden werkzaam. In zijn eerste stukken houdt hij zich vrij wel aan Dou's onderwerpen, gelijk uit zijn Binnenhuis en zijn Moeder met haar Kind op het Rijksmuseum duidelijk blijkt*). Ook kluizenaars schilderde hij»), doch betoont hij zich daarin slechts wat het

1) Vgl. den catalogus van Cassel en O. H. IX 72. In de daar aangehaalde plaats uit Fl. Ie Comte, Cabinet des Singularilés etc., II p. 275, wordt nog een zekere

Moier als leerling van Dou genoemd. Omtrent dezen is niets anders bekend.

2) N09 191 en 192.

3) O.a. een te Stuttgart in den catalogus als Leo na rd Rrainer.IIet

stuk is duidelijk Q. B. 1655 gemerkt.