is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ende aande naargemelte executeurs van dese sijne testateurs "uyterste wille ter handen gestelt, een capitaal van vijftien duy"sent guldens, bestaande soo in obligatien ofte rentebrieven opt ',gemeenelant van Hollandt ende Westvrieslant, ofte in andere goede rentebrieven, op speciale Hipotheecken gevestigt, daar van ",de gemelte Antonia van Tol haar leven lang geduyrende alleenlijk trecken ende genieten sal de suyvere jaarlijkse vrugten ende >necomsten van dien." Na haar dood komt het aan hare kinderen of, bij kinderloos overlijden, aan Maria Jansdr Dou, D ominicus van Tol en Maria van Tol, of hun erfgenamen,

ieder een derde gedeelte.

Verder volgen nog allerlei bepalingen omtrent de nakomelingen der erfgenamen enz. en ten slotte de eindformule. Het origineel was onderteekend door Gr. Dou, H. Cramer en I. v. Egmont, en gelegaliseerd door N. Paets, Not8 Publ.