is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

,,De feestcommissie dan meende, zooals ik zei, dat er op „dit feest, door den patroon aan het personeel gegeven, ook „eens wat uit naam van dat personeel door een hunner tot „den patroon moest worden gezegd en dat, wat gezegd werd. moest dan op 't programma bestempeld worden met den „weidsehen naam van feestrede. „Feestrede", zoo redeneerde „zij zeker, dat klinkt deftig, chic. „Feestrede te houden, of „uit te spreken door" dat siert een programma, dat geeft cachet „aan een feest en daarenboven kon de commissie met bijna „mathematische zekerheid berekenen, dat zoo n feestrede de „feestelijke stemming zou verhoogen. Evenals de meeste „feestreden, zou ook deze langdradig en vervelend zijn en „bij wijze van noodzakelijken tegenslag, bij wijze van onvermijdelijke reactie, zouden de gasten, die natuurlijk heelemaal „niet van redevoeringen houden, daarna veel meer los komen, „dan zij anders zouden hebben gedaan.

„De groote moeilijkheid was echter, om voor die aldus „geprojecteerde feestrede een feestredenaar te vinden. Zooals „gewoonlijk:

„de een kon wel, maar durfde niet;

„de ander durfde wel, maar kon niet;

„de derde kon en durfde wel, maar mocht niet; „de vierde kon en durfde en mocht wel, maar wilde niet; „de vijfde kon en durfde en mocht en wilde wel, maar „toen 't er op aankwam, bedankte hij toch voor 't houden „van een feestrede, zeer feestelijk zonder reden.

„Eindelijk no. 6. Die had een drukte als een heimachine „en zeide: ik heb alle reden om, redelijk geredeneerd, te „zeggen, dat ik op dit feest geen feestrede kan houden, want „mijn eigen rede zegt mij met zeer veel reden, dat ik geen „redenaar ben en dus wel 't allerminst een feestredenaar. Maar „kunt gij het met uw rede overeenbrengen, dat ik, geen „feestrede houdende, toch wel op dat feest zeg, wat mijn rede „mij geeft te redeneeren, dan zal ik het gaarne doen.

„De feestcommissie veranderde nu van kleur als een „blauwdruk, die in het bad komt, en stond dan ook werkelijk „voor een zeer moeilijk geval.

„Volgens haar eigen rede. volgens welke men redelijkerwijze toch altijd redeneeren moet, had zij beredeneerd, dat